نسخه گیاهی جهت درمان جرب


نسخه گیاهی جهت درمان جرب

نسخه گیاهی جهت درمان جرب

 روغن بنفشه مالیدن آن جهه خارش بدن نافع است و همچنین آب کنگر صابون و نمک. صابون را رنده نموده هم وزن صابون نمک سائیده اضافه نمایند و بدنرا بآن بشویند جهه جرب مفید است. خارش بیضتین استحمام در آب مطبوخ اکلیل الملک مفید است. خارش دست و پا - آب بسیار گرم را با قدری نمک طعام مخلوط نموده دست و پا را یک ساعت در آن بگذارند یا آب برگ چغندر را گرم نموده و دست و پا را در او نهند و بعد از ساعتی بیرون آرند و با روغن بادام و کره گاو بی نمک چرتب نمائید۔ خارش چشم سفیده تخم مرغ را با نشاسته و گلاب بهم بزنند و ضماد تهیه کنند بروی چشم ضماد نمایند. آلو بخارا - خوردن آن جهه رفع خارش بدن مفید است و مسهل صفرا بعد ملین و برطرف کننده حرارت بدن. دمکرده چوبک بعنوان محلول شستشوی نیمگرم یا سرد زخم جرب را معالجه کرده و خیلی زود آنرا خشک میکند این دمکرده محلول برای شستشوی زخم های پوستی مثل اگزما، تب خال، زرد زخم و کهیر نیز مفید است."

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد