نشانه های عشق واقعی چیست؟!


نشانه های عشق واقعی چیست؟!

نشانه های عشق واقعی چیست؟!

عشق

میزان و سطح هریک از اجزاء عشق از فردی به فرد دیگر و از زمانی به زمانی دیگر متفاوت و متغییر است و سهم هر یک از آنها تعیین کننده نوع و میزان عشق خواهد بود:عشق واقعی و کامل :عشقی است که اکثرا به دنبال ان می گردند  و در ان هر سه  ضلع مثلق عشق تقریبا برابر  و در هر دو  نفر وجود دارند و هر چه سطح و میزان آنها بیشتر باشد. رابطه قویتر و عشق بیشتر .و رابطه پایدارتر خواهد بود.
  • عشق رمانتیک (Romantic love): در این حالت یک کشش و اشتیاق احساسی و جنسی نسبتاً قوی وجود دارد ولی دو بعد دیگر عشق (صمیمیت و تعهد) نقش چندانی ندارند (غالباً فقط به صورت حمایت و توجه سطحی و نه چیزی بیشتر). این نوع عشق معمولاً ظرف چند ماه بسیار کمرنگ شده و رابطه از بین میرود و یا اینکه به یک نوع رابطه هم خانگی تبدیل می شود.
عشق آتشین (Infatuation) : تنها عامل برقرار کننده رابطه، کشش و تمایلات حسی جنسی است و بعد از دستیابی و رسیدن به هدف چیزی باقی نمی ماند.
  • عشق دوستانه (Companionable love): در این شکل رابطه بین دو نفر چیزی شبیه رابطه دوستانه بین دو مرد یا دو زن و به زبانی به صورت خواهر برادرانه است (هر چند هراز گاهی رابطه جنسی وجود دارد ولی فقط برای رفع نیاز یا تکلیف بوده و در آن شور و اشتیاق، سرزندگی و شعف وجود ندارد). بر حسب شرایط ممکن است این رابطه تداوم یابد و در این صورت هر یک از طرفین زندگی شخصی خود را خواهند داشت.
    • عشق تو خالی (Empty love): در این نوع رابطه چیزی بجز تعهد (آن هم فقط از سر احساس مسئولیت یا دلسوزی) بارز و برجسته نیست.
    • عشق بی روح یا ساده لوحانه (Foolish love) : در این حالت درجاتی از کششی، اشتیاق و تعهد وجود دارد ولی نزدیکی و صمیمیت بسیار کمرنگ و ضعیف است. در این رابطه هر یک از طرفین برای پر کردن خلاء و احساس تنهایی، مشغله و درگیری های خاص خود را دارند (غرق در کار شدن و ...).

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد