نقش فعالیت بدنی در درمان سرطان


نقش فعالیت بدنی در درمان سرطان

نقش فعالیت بدنی در درمان سرطان

  نقش ورزش در درمان این بیماری به سه دسته تقسیم می شود که عبارتند از: پیشگیری اولیه، پیشگیری ثانویه و درمان جانبی.پیشگیری اولیه به این معنی است که فعالیت بدنی از وقوع بیماری جلوگیری کند؛ که البته این مسئله در تحقیقات مختلف به خوبی به اثبات رسیده است. پیشگیری ثانویه به عنوان جلوگیری از توسعه بیماری به سایر بافت ها است. تاکنون شواهدیدال بر کمک ورزش به جلوگیری از وقوع مجدد و پیشروی این بیماری در دسترس نیست. اما در درمان جانبی که به معنی روش فرعی به همراه دیگر روشی های درمانی است، باز هم فعالیت بدنی به روشنی نقش بازی می کند.از نظر بالینی، افرادی که به طور منظم ورزش می کنند، شیوه زندگی سالم تری دارند. این افراد از مصرف موادی مثل غذاهای پرچرب، الکلی و تنباکو که سرطان را تشدید میکنند اجتناب می ورزند. آنها تمایل به کنترل وزن دارند و چون چاقی با برخی سرطان ها مثل سینه، کولون، رکتوم، پرستات و کلیه در ارتباط است، تمرین می تواند نقش مهمی در این زمینه داشته باشد.داده های آماری نشان می دهد که سطوح بالاتر فعالیت بدنی با مرگ و میر کمتر در همه سرطان ها همراه است، انجمن سرطان آمریکا در سال ۱۹۹۶ گزارش کرد که چنانچه رژیم غذایی مناسب و ورزشی با موفقیت انجام گیرد، کاهش بالقوه ای در وقوع پیامدها و مرگ و میر ناشی از انواع سرطان ها به وجود خواهد آمد. در واقع برای غیر سیگاری ها، رژیم غذایی و فعالیت بدنی، مهمترین تعدیل کننده های خطر سرطان هستند. اینکه فعالیت بدنی باید دقیقاً از چه زمانی شروع شود تا خطر وقوع سرطان را کاهش دهدبه خوبی روشن نیست. اما آنچه مسلم است، شروع تمرینات منظم از سنین جوانی در پیشگیری از آغاز سرطان بسیار مفید است. بسیاری از تحقیقات نشان دهنده وقوع کمتر سرطان در بین ورزشکاران دبیرستان و کالج در سنین بزرگسالی است. بنابراین زمان آغاز فعالیت منظم در امر پیشگیری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در مورد آثار تمرین به عنوان روش فرعی در درمان نیز تحقیقات زیادی صورت گرفته است. بررسی ۳۶ تحقیقی که ارتباط بین تمرین و کیفیت زندگی پس از تشخیص سرطان را مورد مطالعه قرار داده بودند، اثار مفید فعالیت بدنی را بدون توجه به میزان تجویز ورزش دروقوع، تعدیل پیامدها و درمان این بیماری نشان داده است. در اکثر این مطالعات که شدت فعالیت متوسط، مدت آن ۳۰ تا ۶۰ و ۳ تا ۶ روز در هفته بوده، بهبود در کیفیت زندگی بیماران  گزارش شده است

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد