نقش و اهمیت دندانهای شیری


نقش و اهمیت دندانهای شیری

نقش و اهمیت دندان های شیری

 

 ناهنجاری فکی

فکین و زبان هم ممکن است ناهنجاری داشته باشند. - ناهنجاری زبان: ناهنجاری زبان ممکن است به صورت بزرگی زبان بروز کند. زبان بزرگ برای فرد مبتلا مشکلات و عوارضی را به همراه دارد.

هنوز هم تا حدودی این تصور قدیمی وجود دارد که دندانهای شیری چند صباحی مهمان دهان کودکان بوده و بزودی ریخته و جای خود را به دندانهای دائمی می دهند.

شیوع پوسیدگی دندانهای شیری و از دست دادن زودرس این دندانها که به علت غفلت و بی توجهی والدین و کودکان نسبت به این دندانها میباشد، شاهد بر این مدعا است که متأسفانه هنوز مردم نسبت به نقش و اهمیت این دندانها غافل بوده و اهمیت لازم را برای این سری از دندانها قائل نمی باشند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد