نقش کیسه های منوی در معاینه پروستات


نقش کیسه های منوی  در معاینه پروستات

نقش کیسه های منوی  در معاینه پروستات

کیسه های منویدر حالت طبیعی قابل لمس نیستند. در حضور عفونت مزمن به خصوص سل و شیستوز میازیس یا در کانسر پیشرفته پروستات ممکن است به شدت سفت شوند.گره های لنفاوی علل درگیری گره های لنفاوی ناحیه اینگوینال عبارتند:۱ - ضایعات التهابی پوست آلت تناسلی و اسکروتوم یا ul Va همانند شانکروئید، شانکر سیفلیسی، لنفوگرانولوم و نروم و گاهی سوزاک. ۲ - تومورهای بدخیم مانند کارسینوم سلول سنگفرشی الت، پوست اسکروتوم یا قسمت انتهایی پیشابراه در خانم ها. ۳- تومور بیضه چنانچه پوست اسکروتوم را مورد تهاجم قرار دهد؛ در غیر این حالت، تومور بیضه به غدد لنفاوی ذکرشده متاستاز نمیدهد. تومورهای مثانه و پروستات به طور طبیعی به گره های لنفاوی ایلیاک داخلی، ایلیاک خارجی و جلو آئورت متاستاز  میدهند. در یک مرد جوان وجود تودهای در نزدیکی خط از وسط در قسمت فوقانی  شکم متاستاز تومور بیضه را مطرح می کند.معاینات عصبی Neurologic) Examination) چون اعصاب مثانه و اسفنکتر آن از اعصاب ساکرال S2 تا S4 میباشد، بررسی تونوسیته اسفنکتر آنال و معاینه حسی پوست اطراف ناحیه آنوس و نیز بررسی رفلکس های تاندون آشیل و بولبوکاورنو می تواند اطلاعات مهمی به ما بدهد. (رفلکس بولیو کاورنو عبارتست از انقباض اسفنکترمقعد و عضلات بولبو کاورنو در مقابل عمل قرار دادن انگشت در رکتوم و فشار دادن نوک آلت یا کلیتوریس و یا تکان دادن سوند فولی) در کودکان چنانچه در ناحیه لومبوساکرال فرورفتگی دیده شود، می تواند با آژنزی ساکروم یا تشکیل ناقص آن همراه باشد که باعث نقائص در اعصاب S2-S4 می شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد