نور چراغ مهتابی تولید سرطان خون می کند!!


نور چراغ مهتابی تولید سرطان خون می کند!!

نور چراغ مهتابی تولید سرطان خون می کند!!

 مسلم است که اطفال سفیدپوستان بیشتر از سیاهپوستان مستعد به بیماری لوسمی میباشند. در تحقیقات  ثابت شده است که سرطان دومین بیماری کشنده اطفال در انگلستان میباشد، بقسمی که از هر ۶۰۰ طفل تا قبل از ۱۵ سالگی ۱۵ نفر به یکی از اقسام سرطان ها دچار می شوند و ۴۳ درصد بین این سرطانها لوسمی می باشد .متأسفانه در مدت ۲۰ سال اخیر هم تعداد مبتلایان به لوسمیبطور فاحش افزایش یافته است که توجه والدین اطفال و جامعه پزشکی را بخود جلب نموده است لیکن با کمال تأسف تا بحال آنچه جالب بنظر میرسد این است که بیشتر، همگان بطرف درمان رفته اند نه جلوگیری بنابراین آنچه مهم است این است که در درجه اول راههای اولیه بوجود آمدن لوسمی را پیدا کنیم تا از این طریقه بتوانیم از بروز آن جلوگیری نمائیم، بهمین لحاظ هم از همان اول متوجه فرضیه المفوبلاستیک لوسمی شدند که معمولی ترین نوع لوسمی میباشد که تا بحال بیشتر شناخته شده و می شود.

اخطار و توجه به نور

دکتر Shmuel-Ben Sasson پزشک مخصوص تحقیقات پزشکی و سرطان اولین دفعه متوجه شد که مسلماً یک رابطه بسیار نزدیکی بین لوسمی (لوکمی) و نور چراغ های مهتابی (فالوارستان) باید باشد. این موضوع توجه او را زیاد جلب کرد بخصوص اینکه چرا اطفال از تقریباً ۴ سالگی مبتلا به لوسمی میشوند در صورتیکه انواع و اقسام دیگر سرطان در این سنین دیده نمی شود بلکه در سنین بعد بتدریج دیده خواهد شد، آری همین موضوع موجبات تعجب دکتر Sasson را زیادتر جلب کرد، یعنی این موضوع سن از ۴ سالگی دکتر Sasson بیشتر روی این موضوع دقیق شد و دید که حتی از زمانهای قبل هم چنین امکاناتی وجود داشته است، مثلاً از زمان انفجار بمب اتمی لوسمی فراوان دیده شده است. یعنی سالهای بعد از انفجار بمب اتم لوسمی بمقدار فراوان دیده شده است بهمین لحاظ دکتر تحقیقات خود را از قهقرا شروع کرد و باین نتیجه رسید که بعضی از اقسام لوسمی از همان موقع تولد خودنمائی میکند بهمین لحاظ افکار او متوجه نور مهتابی (فلورسان) شد، بخصوص که اطفال سفیدپوستان خیلی بیشتر از سیاه پوستان مبتلا به لوسمی می شوند و استعداد این بیماری را بیشتر از اطفال سیاهپوست دارند، چرا؟ باز دکتر معتقد شد که دانهها و پیگمانهای رنگ سیاه پوستان خود پرده محافظی است. برای محافظت آنان از نفوذ اشعه مضر فلوراسان بداخل بدنشان، اما به چه طریقهای اتفاق می افتد؟به چه قسم نور چراغ مهتابی سبب لوسمی می باشد:۱.از چراغ مهتابی نور آبی مخصوص تشعشع می شود.۲.این نور وارد پوست بدن شده اثرات بخصوصی ایجاد میکند. ۳- این اشعه مخصوصاً برای DNA طفل مضر واقع میشود.۳. این اشعه مخصوصا برای DNA طفل مضر واقع می شود۴. این خرابی DNAمولد لوسمی است و متغیر است چه قسم می توان جلوگیری کرد؟1-صافی پباستیکی مخصوص جلو چراغ مهتابی گذاشت تا از اشعه مضر  مضر جلوگیری شود. ۲- نور اطاق (بخصوص بخش زایمان و اطفال) را می توان تغییر داد.تحقیقات اخیر نشان داده است که یک چهارم از کلیه سرطانها در بخش زایمان شروع می شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد