نکاتی درمورد سرعت جوش خوردن استخوان


نکاتی درمورد سرعت جوش خوردن استخوان

نکاتی درمورد سرعت جوش خوردن استخوان 

 در بچه های خردسال سرعت این پدیده بالاست، به طوری که طی هفته دوم در رادیوگرافی کال استخوانی دیده می شود و در هفته ۶ تا ۸ استخوان وارد مرحله تثبیت میگردد. در کودکان بزرگتر سرعت کمی کمتر میگردد. پس از رسیدن به بلوغ، سن تاثیر بسیار کمی در سرعت این پدیده دارد.در بزرگسالان بالغ، در شرایط مناسب، مرحله تثبیت تقریباً ۳ ماه بعد از بروز شکستگی آغاز می شود. (گاهی حتی تا ۶ ماه) این مراحل در استخوان های بلند اندام فوقانی سریع تر از اندام تحتانی و در استخوان های اسفنجی سریع تر از استخوان های متراکم اتفاق می افتد. علاوه بر عوامل مذکور این عوامل هم در سرعت جوش خوردن تاثیر دارند. عواملی که سرعت را بالا میبرند شامل جریان خون مناسب منطقه شکسته و بی حرکتی (در انواع خاصی از شکستگی مثل شکستگی ساعد، اسکافوئید، گردن فمور) میباشند.شکستگی های ران و ساق از شایع ترین شکستگی های بدن هستند. از آنجا که این دو استخوان در اندام تحتانی در تحمل وزن نقش به سزایی دارند، شکستگی آنها می تواند به معلولیت و ناتوانی قابل توجهی منجر شود. امروزه تثبیت شکستگی با میخ داخل کانال درمان ترجیحی اغلب شکستگی های تنه ران و ساق می باشد. میخ داخل کانال چه نوع با تراش کانال و چه نوع بدون تراش کانال را می توان به دو صورت باز (جاگذاری میخ از طریق باز کردن محل شکستگی) و بسته (جاگذاری میخ بدون باز کردن و دستکاری محل شکستگی) کار گذاشت. هدف از این تحقیق، مقایسه اثر باز کردن محل شکستگی بر روی سرعت جوش خوردگی و درمان شکستگی های بسته ران و ساق می باشد. این تحقیق بر روی ۶۵ بیمار که در سه بیمار شکستگی توام ران و ساق داشتند (جمعا ۶۸ شکستگی) با شرایط یکسان انجام شد و با تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از تست فیشر و آزمون تی دانشجویی نتایج بررسی گردید. نتایج نشان داد که سرعت ایجاد کال استخوانی در شکستگی ران که به طریقه باز عمل می شوند با شکستگی ران که بطور بسته عمل می شوند، یکسان است و همچنین سرعت ایجاد کال استخوانی در شکستگی ساق که به روش باز عمل می شوند با روش بسته یکسان است. مدت زمان جوش خوردگی در شکستگی ران با روش بسته و باز یکسان است ((P<0.01 ولی مدت زمان جوش خوردگی در شکستگی ساق که به روش بسته درمان می شود کمتر از روش باز ساق است (P<0.01). بطور کلی، تاثیر هماتوم محل شکستگی در سرعت جوش خوردگی شکستگی های ساق معنی دار است ولی در شکستگی های ران اختلاف آماری مبنی بر تاثیر هماتوم محل شکستگی روی جوش خوردگی موجود نیست.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد