نگاهی به انواع چند قلوها


نگاهی به انواع چند قلوها

نگاهی به انواع چند قلوها

 تعداد بارداری های دوقلو بسیار بیشتر از تعداد دوقلوهایی است که در واقع به دنیا می آیند. بسیاری از بارداری هایی که به عنوان دوقلو شروع می شود، به دلیل آنکه یکی از جنینها هرگز به وجود نیامده است، با تکزایی پایان می یابد. در بسیاری از موارد، یکی از جنین ها قبل از تشخیص بارداری از بین می رود که به دوقلوی محوشده معروف است). درصد زایمان های دوقلو معمولا در حدود یک درصد از تمام زایمان ها تخمین زده شده است. با وجود این، میزان آن در حال افزایش است، که اساسا ناشی از به کارگیری روش های باروری است.سابقهی نژادی و خانوادگی می تواند احتمال دوقلو داشتن را افزایش بدهد؛ خانمهای خاصی ذاتا احتمال تخمک گذاری بیش از یک تخم را در یک دوره دارند. اگر در خانواده ی شما دوقلو وجود دارد، به پزشک خود اطلاع دهید.  میزان وقوع سه قلویی طبیعی بسیار نادر است - در حدود یک در ۷۰۰۰. چهار قلویی طبیعی یا بیشتر بینهایت نادر است. با وجود این، با افزایش استفاده از داروهای باروری، میزان وقوع بارداری های سه قلو در چند سال گذشته ده برابر افزایش یافته است. دوقلوها هم می توانند تک تخمکی و هم می توانند دو تخمکی باشند. این عبارات قدیمی به طور کامل نحوه ی به وجود آمدن دوقلوها را توصیف نمی کند. دوقلوهای تک تخمکی بسیار به هم شبیه و همیشه از یک جنسند. از یک نطفه به وجود می آیند، به این معنا که محصول پیوند یک تخم و یک اسپرم هستند. به عبارت دیگر، تک تخمکی هستند، از یک نطفه به وجود آمده اند.) دقیقا دارای ژن های مشابه با یکدیگرند، که شباهت آنها را معلوم می کند. در ایالات متحده، تقریبا یک سوم از دوقلوها تک تخمکی هستند. یک تخم می تواند به سه قسمت تقسیم شود، که به سه قلوهای تک تخمکی منجر می شود، ولی این امر بسیار غیر معمول است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد