نگاهی موشکافانه به چشم انداز درمانی بیماری ام اس 


نگاهی موشکافانه به چشم انداز درمانی بیماری ام اس 

نگاهی موشکافانه به چشم انداز درمانی بیماری ام اس 

 

به احتمال زیاد، اولین سؤالی که به ذهنتان میرسد این است که گزینههای درمانی برای ام اس پیشرفته چیست. قبل از اینکه جوابتان را بدهیم، این موضوع را یادآور می شویم که تاکنون چهار نوع یا چهار «بیسیر» (روند) متفاوت بیماری ام اس شناخته شده است.

برای اکثر مبتلایان در ابتدا نوع عود کننده - خاموش شونده تشخیص داده می شود که وجه مشخصه ی آن حملات دورهای (عودها) و پس از آن دورههایی از خاموشی است. مابقی مبتلایان از همان ابتدای بیماری شاهد یک روند تقریباً ثابت پیش رونده هستند. اما چنانچه، مبتلا به ام اس  عود کننده - خاموشی شوندهای بودهاید که در حال حاضر به صورت ثابتی پیشرونده شده همان ابتدا روند ام اس شما پیشرونده بوده است، چشم انداز درمانی در این مرحله چنگی به دل نمیزند. ولی به هر صورت، ما خوشبینانه به قضیه می کنیم، زیرا چندیران دارو که در حال حاضر تحقیقات  آنها در حال انجام است، ممکن است در این زمینه داروهای بی خطر و مؤثری باشند.

آگاهی از گزینه های درمانی

مطلب از این قرار است: مشاهده شده است که هر شش نوع داروی تعدیل کنندهی بیماری که مورد تأیید FDA (ادارہی غذا و داروی امریکا) است و در درمان بیماری ام اس مورد استفاده قرار میگیرد، در مبتلایانی که دچار حملات دورهای بیماری هستند، مؤثر واقع میشود پس تا زمانی که شاهد بروز عود هستید، مصرف اغلب این داروها (البته اگر نگوییم همه ی آنها) برای شما . مناسب است.

اما به هرحال، شواهد نسبتاً محکمی وجود دارد که این داروها بیشترین اثرشان در مراحل ابتدایی بیماری است و این تأثیر ابتدا به صورت کاهش تعداد و شدت عودها ظاهر میشود. در مباحث بعدی خواهیم گفت که اگر نامزد استفاده از داروهای تعدیل کننده ی بیماری نباشید، گزینه های درمانی تان چه چیزهایی خواهد بود.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد