نگران نباشید, رفلاکس درمان دارد…


نگران نباشید, رفلاکس درمان دارد…

نگران نباشید, رفلاکس درمان دارد...

  در حدود نیمی از موارد رفلاکس اولیه کودکان به وسیله روش های غیرجراحی کنترل می شوند؛ در حالی که بالغین رفلاکس معمولاً نیاز به عمل جراحی ترمیم مثانه و حالب „ (vesicouretroplasty) نام دارد.درمان طبی کودکانی که به علت ضعف تریگون مثانه دارای رفلاکس خفیف هستند چنانچه در مطالعات اورولوژیک قسمت فوقانی دستگاه ادراری طبیعی باشند به احتمال زیاد در ادامه سیر رشد و نمو بهبودی پیدا خواهند کرد. همچنین خانمی که گاه گاه به دنبال مقاربت دچار پیلونفریت می شود اما به سرعت به درمان آنتیبیوتیکی پاسخ می دهد، با پیشگیری از عفونت مثانه رفلاکس او کنترل می شود. روش های درمانی : مهمترین روش عبارتست از درمان UTI و سپس درمان Suppressive ضدمیکروبی طولانی حداقل به مدت ۶ ماه. پس از درمان طبی رفلاکس جهت ارزیابی موفقیت درمانی باید برای یکسال یا بیشتر، هر ماه آنالیز ادرار انجام شود همچنین پس از درمان عفونت فعال، VCUG هر ۴-۶ ماه و اوروگرام ترشحی یا اسکن هسته ای کلیه ۶ و ۱۲ ماه بعد باید انجام شود تا مطمئن شویم کلیه ها آسیب ندیده اند.درمان جراحی رفلاکس در این موارد خود به خود بهبودی پیدا نمیکند: ۱) سوراخ نابجای حالب، ۲) دوگانگی حالب، ۳) اورتروسل سوراخ گلف باشد )۳ a (grade( چنانچه رفلاکس در فشار اندک و همراه با هیدرونفروز دیده شود.همچنین چنانچه استریل ساختن ادرار امکان پذیر نباشد یا این که زیر درمان طبی، بیمار دچار پیلونفریت شود و یا این که افزایش تخریب پارانشیم کلیه در اوروگرام های ترشحی سریال مشخص شود، جراحی اندیکاسیون پیدا میکند.پیش آگهی درمان نگهدارنده (بخصوص جلوگیری از عفونت ادراری و پروفیلاکسی به مدت حداقل ۶ ماه) در بیمارانی که نارسایی عملکرد دریچه در آنها خفیف است، پیش آگهی عالی دارد. در بیمارانی که دریچه کاملاً نارساست، عمل جراحی چنانچه در مراحل اولیه صورت بگیرد پیش آگهی خوب دارد انواع روش های جراحی1-منحرف ساختن موقت مسیر ادرار.2- در موارد رفلاکس یکطرفه شدید که منجر به هیدرونفروز شده باشد، نفرکتومی با برداشتن تمام حالب همچنین چنانچه یکی از قطب های کلیه در سیستم دوگانه دچار عدم عملکرد باشد، باید آن را برداشت. 3- ترمیم قطعی محل اتصال حالب به مثانه (یورترووزیکوپلاستی) .

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد