نیلوفر مصری درمان کننده بواسیر ،سردرد و چندین بیماری دیگر …


نیلوفر مصری درمان کننده بواسیر ،سردرد و چندین بیماری دیگر …

نیلوفر مصری درمان کننده بواسیر ،سردرد و چندین بیماری دیگر ...

 

نیلوفر مصری چیست ؟

گیاهی است از خانواده Nymphaeaceae که سه گونه  مختلف دارد و شبیه نیلوفر آبی است. معمولاً وقتی که آفتاب طلوع می کند سر از آب بیرون می آورد و چون غروب شود منقبض شده و سر در آب فرو می برد. میوه نیلوفر مصری  کپسول، شبیه خشخاش و کمی بزرگتر می باشد که دانه آن در داخل کپسول قرار دارند. ریشه  آن ضخیم و متورم است.

نام دیگر نیلوفر مصری

نیلوفر نیل - بشنین - عرایس النیل،

درمان با روغن گل نيلوفر مصری

آن را بخورید. برای رفع سردرد گرم و درمان جنون نافع است.

درمان با تخم نيلوفر مصری

آن را بکوبید و بخورید. محل ورم است، برای بواسیر نافع میباشد.

درمان با ریشه نیلوفر مصری

آن را بسیار نرم بکوبید و با شیر مخلوط کنید و بخورید. سرفه را قطع میکند. آن را با گوشت بپزیدو بخورید. مقوی معده است و برای قطع کردن اسهال صفراوی و شکم روش نافع می باشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد