هر آنچه باید درباره پروتئین ها بدانید..!


هر آنچه باید درباره پروتئین ها بدانید..!

هر آنچه باید درباره پروتئین ها بدانید..!

 پروتئین ها

پروتئین ها در مبادله مواد غذایی بین سلول ها و مایعات بین سلولی و همچنین بین نسوج و خون و لنف نیز نقش مؤثری دارند وکمک میکنند. هروقت که شخص مقدار ناکافی پروتئین میخورد و پروتئین بدن کم میشود تعادل مایعی بدن مختل شده و در نتیجه نسوج بدن مقدار غیر طبیعی مایع در خود گرفته و متورم میشوند. پروتئینها مواد ثابت و بدون تغییری که برای مصرف در تمام عمر در نسوج بدن به ودیعه گذارده شدهاند نیستند. بلکه مرتبا در حال تغییر و تبدیل میباشند.تعدادی از مولکول ها یا قسمتی از مولکول های آنها همیشه در حال تجزیه و شکسته شدن و تعدادی دیگر بعنوان جانشین آنها از نو ساخته میشوند. و این تغییرات نشان میدهد که غذای روزانه ما همیشه باید دارای پروتئین باشد و این حتی در دورانی که بدن در حال رشد نمیباشد نیز لازم است. پروتئین ها مانند نشاسته ها و قندها و چربیها میتوانند انرژی تولید نمایند. یک گرم پروتئین وقتی در بدن با اکسیژن ترکیب شود در حدود ۴ کالری بزرگ حرارت تولید مینماید. یعنی میزان انرژی حاصله از سوختن پروتئین مشابه قند است. احتیاج بدن به انرژی همیشه در درجه اول و در اولویت اول باید مرتفع شود. بنابراین در مواردی که بدن نیاز به انرژی دارد و منبع دیگری برای تأمین آن انرژی در دسترس نباشد، خواص ویژه متعدد و پروتئین کنار گذارده شده و از انرژی آن استفاده میشود، در این حالت چه پروتئین توسط غذا وارد بدن شده باشد و یا پروتئینی باشد که از نسوج گرفته شده باشد فرق نمیکند.هریک از این دو نوع پروتئین با عبور از کبد ازت خود را از دست داده و پس از آن برای تولید انرژی اکسیده میشود بدون اینکه هیچ شانسی برای ابراز سایر هنرهای ویژهای که پروتئین دارد و بطور اصولی برای آن کارها ساخته شده است داشته باشد، و اینکه گفته میشود که هیدراتهای کربن خاصیت صرفهجویی در مصرف پروتئین دارند از اینجا ناشی میشود که با بودن هیدرات کربن ها، بدن انرژی لازم را از آنها میگیرد و نیازی نخواهد بود که ناچار شود دستدرازی به پروتئین نماید و در نتیجه پروتئین برای ایفای نقشهای ویژهای که در بدن دارد آزاد میگردد.درباره شناخت پروتئینها بدون اینکه وارد بحث اسیدهای امینه شویم نتیجه گرفته نمیشود.مواد شیمیایی هستند که پروتئینها از آنها ساخته شدهاند شرح مفصل اسیدهای امینه بعدا خواهد (amino acids) اسیدهای امینه آمد ولی در اینجا به ذکر این نکته اکتفا میشود که نوع اسیدهای امینه و مقدار اسیدهای امینه در یک پروتئین تعیین کننده ارزش غذایی و بیولوژی پروتئین میباشند. ترکیب شیمیایی اسید امینه موجود در عضله حیوان و تخممرغ و شیر خیلی شبیه است و با ترکیب اسید امینه نسوج انسانی متفاوت میباشد ولی چون پروتئینهای حیوانی تمام اسیدهای امینه مورد نیاز بدن انسان را به همان نسبتی که ضروری است تأمین مینمایند. به این جهت است که گفته میشود پروتئین های حیوانی ارزش غذایی بالایی را برای انسان دارا میباشند. پروتئین میوهجات- سبزیجات و دانه های غلات و حبوبات و مغزهای دانه های گیاهی تعداد و مقدار زیادی از اسیدهای امینه مورد نیاز بدن را شامل میباشند ولی به هرحال به کاملی پروتئین حیوانی نیستند، بنابراین در مقام مقایسه، ارزش غذایی هریک از آنها کمتر از پروتئین حیوانی است. تکوتوک پروتئین گیاهی از جمله پروتئین دانه سویا و نخود خشک تا حدودی از نظر ارزش غذایی همسطح پروتئین حیوانی میباشند، به این جهت برای اینکه ارزش غذایی پروتئین مواد غذایی که مصرف میشود بالا باشد کافی است در مخلوط انواع پروتئین ها که خورده میشود همیشه مقداری نیز پروتئین حیوانی منظور شود .در رژیم غذایی به یک نوع گیاه پروتئیندار اکتفا نکرده و از مخلوطی از انواع پروتئین گیاهی که با نسبت خاصی مخلوط شوند استفاده شود که در این صورت میتواند تا حدود  زیادی جانشین پروتئین حیوانی باشد و مواد شیمیایی و اسیدهای امینه که بطور کامل در برخی پروتئینهای گیاهی وجود ندارد در این مخلوط ها خواهد بود. برای تعیین مقدار پروتئین لازم برای انسان و حیوان یکی از روشها این است که تعادل ازت مطالعه میشود زیرا اندازه گیری ازت خیلی آسانتر از اندازه گیری پروتئین است و با اندازهگیری مقدار ازت لازم بطور دقیق با یک ضریبی میتوان مقدار پروتئین مورد نیاز را بیان کرد و چون بطور کلی در ساختمان پروتئین ها در حدود ۱۶ درصد ازت یافت میشود بنابراین اگر میزان ازت مواد ۶ ضرب کنیم مقدار پروتئین به گرم بدست میآید.بدن انسان برای نگهداری سلامتی و / غذایی را اندازه گرفته و به ضریب ۲۵ تنظیم متابولیسم مرتبا بطور منظمی مواد لازم را بمصرف میرساند. صرفنظر از اینکه مواد بقدر کافی از طریق تغذیه وارد بدن میشود یا نمیشود. البته بدیهی است که اگر مواد لازم مرتبا بقدر کافی از طریق تغذیه وارد بدن شود.خیلی بهتر و راحت تر متابولیسم انجام میشود ولی به هرحال در مواقعی که غذا بقدر کافی خورده نمیشود و مواد مورد نیاز وارد بدن نمیشود، اعمال حیاتی بدن فورا متوقف نمیشود و ماشین بدن کار خود را تا مدتها ادامه میدهد زیرا مواد مورد نیاز را از ذخایر نسوج بدن میگیرد و بدیهی است این کار برای همیشه قابل دوام نیست و فقط تا وقتی که ذخیرهای در نسوج بدن وجود دارد ادامه مییابد. در مطالعه تعادل ازت به این ترتیب عمل میشود که مقدار مواد غذایی که توسط شخص خورده میشود وزن میشود و نمونه هایی از آن مواد غذایی از نظر تعیین مقدار ازت تجزیه میگردد، پس از آن مدفوعات و ادرار نیز در محدوده زمانی مشخصی مورد مطالعه قرار گرفته اندازهگیری و تجزیه میشود.برای اینکه این مطالعه تصویر صحیحی از تعادل ازتی بدن را منعکس سازد در مدت چند روز یا چند هفته تکرار میشود و تغییرات روز به روز آن یادداشت میگردد و تعادل ازت از تفریق دو رقم حاصله یعنی آنچه که وارد بدن میشود و آنچه که توسط مدفوع خارج میشود بدست میآید. اگر مقدار وارده بیش از مقدار خارج شده باشد تعادل مثبت است و علامت این است که مقداری ازت در بدن مانده است و اگرمقدار وارده کمتر از مقدار دفع شده باشد تعادل منفی است و علامت این است که مقداری ازت در بدن مانده است و اگر مقدار وارده کمتر از مقدار دفع شده باشد تعادل منفی است و علامت این است که مقداری ازت و در نتیجه مقادیری از پروتئین یا مشتقات پروتئین نسوج بدن مصرف شده است.هر آنچه باید درباره پروتئین ها بدانید..! قسمت اولهر آنچه باید درباره پروتئین ها بدانید..! قسمت سوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد