هر آنچه باید درباره پروتئین ها بدانید..!


هر آنچه باید درباره پروتئین ها بدانید..!

هر آنچه باید درباره پروتئین ها بدانید..!

 پروتئین ها

هروقت که خود را در آینهای قدنما نگاه میکنید مثل این است که به یک بسته بزرگ پروتئین نظر میافکنید، تمام آنچه که دیده میشود اعم از عضلات- پوست- مو- ناخن- چشم ها همه نسوج پروتئینی هستند.در دندان ها نیز مقدار خیلی کمی پروتئین وجود دارد ولی در سایر قسمتهای اندام نه فقط آنچه از بدن که ظاهرا دیده میشود بلکه آنچه که دیده نمیشود نظیر خون، لنف، قلب، ریه ها، پی ها و رباط ها ، مغز، اعصاب و خلاصه آنچه که در بدن است نیز همه و همه از پروتئین هستند. ژنها یعنی آن مخلوقات اسرارآمیز که مهار خواص انسان را در کف باکفایت و مقتدر خود دارند نیز از نوعی خاص پروتئین هستند. هورمون ها به عنوان عامل تنظیمکننده اعمال شیمیایی بدن و انزیمها که در حقیقت شمع های موتور واکنشهای شیمیایی بدن میباشند نیز از پروتئین ساخته شدهاند. بنابراین پروتئین سنگ زیربنا و لازمه زندگی است. جریت جان مالدریک پزشک هلندی که شیمیدان نیز شد اولین کسی بود که با این رمز حیات آشنا شد و حالا بطور سهل و آسان کلیه این اطلاعات در اختیار ما قرار گرفته است. او پس از انجام یک رشته تحقیقات و مطالعات گسترده در سال ۱۸۳۸ اعلام کرد که تمام موجودات زنده شامل گیاهان و حیوانات زنده از مادهای تشکیل شدهاند که بدون آن زندگی میسر نیست. در آن (Protein) زمان او درست نمیدانست که این ماده چیست ولی برای او قطعی بود که یک ماده حیاتی است او نام آن را پروتئین گذارد. بعدها تحقیقات وسیع سایر دانشمندان روشن ساخت که پروتئین تنها منحصر به مادهای که جان مالدر مشاهده کرد نمیباشد. و صدها نوع پروتئین در عالم خلقت وجود دارد. همچنین روشن شد که تمام انواع پروتئین ها در یک عامل اشتراک دارند و آن بودن عنصر ازت در ساختمان شیمیایی آنهاست. تمام مواد غذایی نظیر چربیها- نشاسته ها- قندها و پروتئین ها دارای عناصر کربن و هیدروژن و اکسیژن به مقادیر متفاوتی هستند ولی پروتئین علاوه بر داشتن کربن و هیدروژن و اکسیژن با داشتن عنصر ازت از قدرت و توانایی خاص و اهمیت ممتازی در تغذیه برخوردار است. پروتئین ها توسط سلول های زنده ساخته میشوند و مانند ازت و اکسیژن، در هوا و در جو وجود ندارند و مانند انرژی، مستقیما از نور آفتاب گرفته نمیشوند.CO اغلب گیاهان پروتئین خود را با استفاده از ازتی که در مواد ازتدار خاک موجود است در ترکیب با انیدریدکربنیک آب میسازند و انرژیی که برای این اعمال شیمیایی لازم دارند از آفتاب میگیرند. برخی از سبزیجات نظیر انواع لوبیاها و نخودها و همچنین بادام زمینی قادرند که مستقیما از ازت موجود در هوا نیز استفاده کرده و در ترکیب با سایر عناصر و مواد، پروتئین بسازند. بدن انسان و حیوان قادر نیست که با در اختیار داشتن مواد خام نظیر ازت- کربن و اکسیژن و هیدروژن، پروتئین درست کند و ناچار باید پروتئین لازم برای بدن از راه تغذیه مواد گیاهی تأمین شود. و پس از اینکه مواد گیاهی و حیوانی توسط انسان خورده شود، پروتئین آنها هضم شده و در واحدهای کوچکتر شیمیایی تقسیم و به اقسام پروتئینهای مورد احتیاج بدن تبدیل و جذب قسمتهای مختلفه بدن میشود.درست است که پروتئین گیاهی از نظر کیفیت ساختمانی در درجه پایینتری از پروتئین حیوانی قرار دارد ولی بههرحال گیاهان، ماشین های اصلی و اساسی تولید پروتئین در طبیعت هستند و تمام انواع پروتئین های دنیا بطور مستقیم یا غیر مستقیم منشأ گیاهی دارند. انسان به مقدار زیادی به حیوانات حلال گوشت وابسته است زیرا بدن این حیوانات ماشین تبدیل پروتئین گیاهی به پروتئین حیوانی است. ولی اغلب حیوانات نیز به نوعی پروتئین حیوانی احتیاج دارند.نشخوارکنندگان نظیر گاو و گوسفند و بز از این قاعده مستثنی هستند زیرا آنها میتوانند از طریق تعلیف و چرای در مراتع، مواد گیاهی ساده و دارای مواد ازته را مصرف کرده و میکرو ارگانیسم های موجود در شکمبه آنها، مواد ازتدار ساده را تبدیل به پروتئین کامل نموده و سپس جذب بدن آنها شود.پس از آب ماده پروتئین عمدهترین ماده تشکیلدهنده بدن انسان است. اگر تمام آب بدن گرفته شود در حدود نصف وزن خشک بدن را پروتئین تشکیل میدهد. در حدود یک سوم پروتئین بدن در عضلات متمرکز هستند و در حدود یک پنجم پروتئین بدن در استخوان ها و غضروف ها میباشد. و در حدود یک دهم پروتئین بدن در پوست است و باقیمانده پروتئین بدن در سایر نسوج و مایعات بدن جای دارد. صفرا و ادرار تنها مایع های بدن هستند که فاقد پروتئین هستند. دهها نوع پروتئین مختلف فقط در خون وجود دارد. یکی از پرکارترین پروتئین های خون هموگلوبین است که بطور مستمر اکسیژن را از ریه ها به نسوج منتقل کرده و انیدریدکربنیک را از نسوج به ریه ها باز میگرداند. ۹۵ درصد مولکول های هموگلوبین را پروتئین تشکیل میدهد و در ۵ درصد بقیه مقداری آهن وجود دارد.سایر انواع پروتئینهای خون عامل دفاعی بدن را تشکیل میدهند زیرا موجبات مقاومت و در برخی موارد مصونیت بدن را در برابر بیماریها فراهم میسازند. مثلا گاماگلوبین یا پادتن تشکیل دهد. آنتیبادیها موادی هستند که میتوانند حمله ویروسها و باکتری ها و (antibody) - لا) میتواند آنتیبادی سایر موجودات ذرهبینی بیماریزا را خنثی نمایند. برای بیماریهای مختلف پادتنهای ویژه متفاوتی وجود دارد.در هر زمان که به یک نوع بیماری مثلا به سرخک مبتلا میشویم، پادتن مربوط به سرخک در خون تشکیل و فعال میشود و این پادتن در خون باقی میماند و در مورد اغلب بیماریها به این ترتیب مصونیت ایجاد شده و دیگر به آن بیماری مبتلا نمیشوند. معمولا مقدار خیلی کمی از ویروس مرده یا ویروس (Poliomyelitis) مثلا با واکسیناسیون، مانند واکسیناسیون بیماری فلج اطفال غیر فعال و ضعیفشده بیماری را وارد بدن میکنند که موجب تحریک خون برای تشکیل پادتن مخصوص آن بیماری که برای خنثی کردن حمله و مبارزه با ویروس بیماری لازم است بشود.وجود یک پادتن ممکن است ایجاد مصونیت در برابر ابتلای به بیماری خاص در انسان نماید. و یا حد اقل بدن را آماده دفاع در برابر آن بیماری نموده و در نتیجه بیماری خیلی خفیف و قابل تحمل شود. کمک میکند که میکروب های بیماریها را احاطه کرده (Scavenger cells) گاماگلوبولین همچنین به سلولهای میکروبخوار و ببلعند.هر آنچه باید درباره پروتئین ها بدانید..! قسمت دومهر آنچه باید درباره پروتئین ها بدانید..! قسمت سوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد