هر آنچه باید درمورد جراحی دهان و فک و صورت بدانید…


هر آنچه باید درمورد جراحی دهان و فک و صورت بدانید…

هر آنچه باید درمورد جراحی دهان و فک و صورت بدانید...

 

جراحی یکی از وظایف یک دندانپزشک است؛ به همین دلیل غالباً دندانپزشکان در تابلو خود عنوان جراح - دندانپزشک میآورند. البته جراحی در محدوده دهان، فک و صورت.

گرچه جراحیهای وسیع و بزرگ و پیچیده در حیطه تخصیص یک متخصص جراحی دهان و فک و صورت است ولی دندانپزشکان عمومی نیز جراحیهای کوچک مانند کشیدن دندانها، جراحی دندانهای عقل، شکافتن آبسهها و ... را انجام میدهند؛

بنابراین جراحی در رشته دندانپزشکی به دو دسته تقسیم می شود:

الف- جراحیهای محدود و کوچک مانند کشیدن دندانها، شکافتن آبسه و جراحی برخی از ضایعات کوچک و محدود.

ب- جراحیهای بزرگ که دارای طیف وسیعی است. این نوع اعمال جراحی در تخصص جراح فک و صورت است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد