هر آنچه که درباره آمنوره و اولیگومنوره نمیدانید؟؟


هر آنچه که درباره آمنوره و اولیگومنوره نمیدانید؟؟

هر آنچه که درباره آمنوره و اولیگومنوره نمیدانید؟؟

 امنوره را از ۳ تا ۱۲ ماه فقدان قاعدگی در کتب مختلف تعریف کرده اند. همچنین الیگومنوره، بیانگر سیکل های نامنظم از ۳۳ تا ۹۰ روز تعریف گردیده است. یومنوره به معنای طرح طبیعی قاعدگی میباشد که شامل ۱۰ الی ۱۳ قاعدگی در سال است.آمنوره و الیگومنوره علل زیادی دارند و آنچه که به ورزش منسوب می شود موقعی است که شروع آن با فعالیت های ورزشی بوده یا تغییر در برنامه ورزشی موجب ایجاد قطع قاعدگی شده باشدتوریولا در سال ۱۹۸۸ گزارشی کرده که آمنوره ثانویه یا قاعدگی نامنظم در ورزشکاران شایعتر از (۲۵٪) غیر ورزشکاران (۱۰٪) است. در بین ورزشکاران فقط دوندگان استقامت (٪۳۵) الیگومنوره را گزارش کرده اند. ورزشکارانی که پیش از قاعدگی تمرین را شروع کرده بودند (۴۸٪) وقوع سیکل نامنظم قاعدگی بیشتری از ورزشکارانی داشتند که پس از شروع قاعدگی تمرین را شروع کرده بودند دیلی و همکارانش (۱۹۸۱) گزارش کردند که اولیگومنوره یک عارضه واقعی بین زنانی است که در فعالیتهای بدنی از نوع دوهای استقامتی به طور شدیدی شرکت میکنند. هاتا" و اوکی" (۱۹۹۰) گزارش کردند که بالاتر بودن سطح تمرین و رقابت شدید باعث بینظمی قاعدگی میشود. در تحقیقی دیگر وقوع اولیگومنوره در دوندگان استقامت (۵۱ درصد) بیش از بازیکنان رشته های توپی بود (۳۶ درصد). پیتر بیلی میگوید ورزشکاران نخبه که تمرین شدید انجام میدهند مشکلات قاعدگی بیشتری نسبت به ورزشکاران تفریحی، که کمتر تمرین میکنند، دارند. در صورتی که فقط اطلاعات مربوط به وقوع قاعدگی در دسترس باشد، سه اختلال کوتاهی مرحله جسم زرد، نارسایی مرحله جسم زرد و عدم تخمک گذاری به راحتی از نظر دور می ماند البته این موارد نیز از اختلالات قاعدگی محسوب می شوند که در ورزشکاران با قاعدگی طبیعی دیده شده است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد