هر آنچه که درباره ساختمان چشم نمی دانید …؟؟ / قسمت دوم


هر آنچه که درباره ساختمان چشم نمی دانید …؟؟ / قسمت دوم

عضلات کرہ چشم

۷ عدد هستند و مخطط، اما سطح تحتانی عضله بالابرنده پلک فوقانی دارای الیاف عضلانی صاف نیز میباشد.عضله بالا پرندہ پلک فوقانى:درست در زیر سقف کاسه چشم است. مبدأ بال کوچک استخوان اسفنوئید - مقصد: پوست پلک فوقانی، تارس فوقانی و رباط های پلکی داخلی و خارجی - عمل: پلک را بالا میبرد و منجر به بازشدن چشم (زوج ۳) به عضلات مخطط.عضلات رکتوس:۴ تا هستند .مبدا . وتر زین که اطراف سوراخ اپتیک را احاطه کرده. عضله راست فوقانی از قسمت فوقانی حلقه، راست تحتانی از قسمت تحتانی و راست داخلی و خارجی به ترتیب از قسمت داخلی و خارجی حلقه منشأ میگیرند. الیاف ها در مجاورت جدار کاسه چشمی هم نام به جلو می آیند و تبدیل به یک وتر می شوند که نیام کره چشم را سوراخ می کند و درست در عقب حاشیه قرنیه به سطح خارجی صلبیه میچسبد.عمل: راست فوقانی کره چشم را به بالا و داخل میبرد و به داخلی نیز میچرخاند. رکتوس تحتانی کره چشم را به پایین و داخلی میبرد و به خارج نیز میچرخاند، رکتوس خارجی کره چشم را به خارج میبرد. رکتوس داخلی کره چشم را به داخلی میبرد.عصب: رکتوس خارجی از زوج ۶ (ابدوسنت) و مابقی عضلات رکتوس از زوج ۳ (اکولوموتور) عصب میگیرند.- عضله مایل فوقانى:مبدا تنه اسفنوئیدمقصد: سطح خارجی صلبیه بین رکتوس فوقانی و خارجیعمل: کره چشم را به پایین و خارج میبرد و به داخل نیز می چرخاند،عصب: زوج ۴ یا اشتیاقی- عضله مایل تحتانی:میدان کفOrbit، سطح فوقانی تنه ماگزیلامقصد: سطح خارجی صلبیه بین عضله رکتوس فوقانی و خارجیعمل: کره چشم را به بالا و خارج میبرد و به داخل میچرخاند.عصب: اکولوموتور (شاخه ای از زوج ۳

پلک ها

پلکهای فوقانی و تحتانی در سمت خارج به هم میچسبند و زوایای داخلی و خارجی چشم را میسازند. زاویه داخلی وسیع تر است و به آن دریاچه اشکی گویند. در دریاچه اشکی لاکریمالی پاپیلا (تکمه های اشکی) و پرز اشکی وجود دارد.پلک ها از سطح به عمق ۳ طبقه دارند: ۱- پوست و بافت همبند و عضله Orbicularis (Oculi ۲ - تارس ها و عضله بالابرنده پلک فوقانی، نیام یا سپتوم کاسه چشمی که از تارسی ها شروع میشود و به سقف و کف کاسه چشم ختم می شود. تارس ها در سمت داخلی و خارج به هم میچسبند و رباط پبلکی داخلی و خارجی را ایجاد می کنند. ۳- ملتحمه، از سطح داخلی پلک ها بر روی قسمت قدامی صلبیه و قرنیه منعطف می شود و ۳ قسمت دارد. ملتحمه پلکی (قرمز رنگ)، بن بست ملتحمه ای، ملتحمه کره چشمی که قسمتی از صلبیه و قرنیه را میں پوشاند و شفاف است.عروق پلک ها:شریان پلکی خارجی (شاخه ای از شریان لاکریمال) - شریان پلک داخلی (مستقیماً از شریان افتالمیک جدا می شود).اعصاب پلک ها: حسی هر دو پلک توسط عصب ماگزیلاری تامین می شود. عصب عضله OrbiculariSOCulli عصب فاسیالی و عصب بالابرنده پلک فوقانی، اکولوموتور (زوج ۳) است.پلک ها اجزای پوستی هستند که عملکرد اصلی آن ها محافظت از چشم در برابر آسیب های خارجی می باشد. خارجی ترین الیه ی پلک، الیه ی پوستی می باشد که بسیار قابل انعطاف بوده و فاقد چربی زیر جلدی می  باشد. در الیه یی بعدی عضله ی حلقوی چشم قرار گرفته که عملکرد اصلی آن بستن پلک ها می باشد عصب دهی آن نیز توسط عصب فاسیال صورت می گیرد. بافت آرئولر و صفحات تارسال در خلف عضله ی حلقوی چشم قرار گرفته و وظیفه ی حمایتی از پلک را بر  عهده دارند.هر آنچه که درباره ساختمان  چشم  نمی دانید ...؟؟ قسمت اول

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد