همه چیز درباره استخوان نازال


همه چیز درباره استخوان نازال

همه چیز درباره استخوان نازال

  در تشکیل سقف حفره ببینی شرکت میکند. در سطح داخلی آن شیارهایی وجود دارند که اثر عروق و اعصاب اتموئیدال قدامی هستند. کنار فوقانی آن یا بریدگی بینی استخوان فرونتال مفصل شده، درز فرونتونازالیس را ایجاد میکند که نقطه میانی آن کمی فرو رفته، نازیون نام دارد.استخوان نازال قسمتی از استخوان بینی است که بررسی و اندازه گیری طول آن برای تشخیص سندرم و نارسایی ها می باشد. این ارزیابی در طول سه ماهه اول انجام می شود. عدم وجود یک استخوان بینی جنین یک نشانگر برای سندرم داون است. مواد و روشها: ارزیابی استخوان بینی جنین در ۱،۰۸۹ حاملگی تک قلو متوالی بین حاملگی ۱۱ و ۱۴ هفته انجام می شود. اگر استخوان بینی وجود داشت، طول استخوان بینی اندازه گیری شدنتایج:ارزیابی استخوان بینی موفقیت در ۱،۰۲۷ از سونوگرافی ۱۰۸۹ (۹۴.۳٪) سونوگرافی به دست آمد. در این استخوان بینی گروه در ۱۰ ۱۰۰۰ (۱.۰٪) موارد بی پیرایه،۱۰ از ۱۵ (۶۶.۷٪) پایین مورد سندرمو ۵ از ۱۲ (۴۱.۷٪) موارد با دیگر شرایط پاتولوژیک وجود ندارد. تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان داد که افزایش قابل توجهی (P <0.0001) در طول استخوان بینی از ۲.۴۸ میلی متر در طول تاج-کفل از ۴۵ میلی متر تا ۳.۱۲ میلی متر در طول تاج-کفل از ۸۴ میلی متر. طول استخوان بینی در پنج مورد از سندرم داون که در آن استخوان های بینی در حال حاضر کمتر از اندازه گیری متوسط از موارد بی پیرایه بود.با استفاده از مدل سازی، ترکیبی از استخوان بینی با سن مادر، مایع شفاف گردن، بتا انسان گونادوتروپین جفتی (hCG در) و بارداری همراه پلاسما پروتئین-A (PAPP-A) نرخ تشخیص ۹۵٪ با نرخ مثبت کاذب از دست ۲.۹٪. در ۱٪ نرخ مثبت کاذب ثابت، سرعت کشف و شناسایی ۹۱٪ بود.نتیجه گیری:عدم استخوان بینی می تواند به عنوان یک شاخص برای سندرم داون در سه ماهه اول بارداری استفاده می شود. ورود از استخوان بینی در سه ماهه اول پروتکل غربالگری فعلی همراه با مایع شفاف گردن، رایگان بتا-hCG و PAPP-A می تواند تشخیص بالا در یک نرخ مثبت کاذب بسیار پایین دست یابد. مجموعه داده های بزرگ برای تایید اینکه آیا اندازه گیری طول استخوان بینی را فراهم می کند مزایای اضافی فراتر از ارزیابی حضور یا عدم حضور استخوان بینی مورد نیاز است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد