همه چیز درباره اناتومی تنه/ قسمت اول


همه چیز درباره اناتومی تنه/ قسمت اول

همه چیز درباره اناتومی تنه

 توراکس قسمتی از تنه است که بین شکم و گردن واقع شده  استخوانبندی آن شامل ۱۲ مهره سینه ای، ۱۲ جفت دنده و استخوان میگذرد. به شکل مخروط ناقصی است که دارای دو  . دهانه فوقانی و تحتانی است. دهانه تحتانی توسط دیافراگم پوشیده شده عضلات پشت و در هر طرف دهانه فوقانی (راسی) فاسیایی به نام «فاسیا سیبسون» بین  زائده عرضی مهره گردنی هفتم و اولین دنده کشیده شده است.جدار توراکس توسط تعدادی خطوط طولی و قراردادی تقسیم بندی میشود: ا- خط میداسترنال (میانی قدامی)؛ ۲- خط مید کلاویکولار (پستانی): کمی از داخل نوک پستان میگذرد؛ ۳- خط پاراسترنال: بین دو خط قبلی است؛ ۴- خط کتفی (اسکاپولر): از زاویهٔ تحتانی کتف میگذرد؛ ۵ - خطوط زیربغلی (آگزیلاری): سه تا هستند: قدامی، میانی و خلفی که به ترتیب از جدار قدامی، راس و جدار خلفی آگزیلا میگذرند. . ۶ - خط میانی خلفی: از راس زوائد خاری مهره های سینه ای میگذرد؛ ۷- خط پاراورتبرال: از رأس زوائد عرضی مهره ها میگذرد عضلات پشتعضلات جدار توراکسعضلات جدار توراکس کلاً بر دو نوعند: اول - عضلات مجاور یا آنهاییکه یکسرشان روی اندام است مثل پکتورالیس ها، سراتوس قدامی و ... دوم - عضلات تنفسی که کاملاً مربوط به جدار توراکس هستند و آنها عبارتند از: بین دنده ای ها، زیر دنده ای، عرضی سینه، بالابرنده دنده ها،اول - عضلات بین دندہ ایدر سه طبقه قرار گرفته و فضای بین دنده ای را پر میکنند. در هر طرف از هرکدام ۱۱ عدد وجود دارد. به ترتیب از خارج به داخل عبارتند از: بین دنده ای خارجی، بین دنده ای داخلی و بین دنده ای انتیمیعروق و اعصاب بین دنده ای مابین عضلات بین دنده ای داخلی وانتیمی حرکت میکنند.عمل: عضلات بین دنده ای فواصل بین دنده ای را حفظ کرده، دنده ها را بالا و جلو میکشند.عصب: اعصاب بین دنده ای دوم عضلات  زیر دندہ ایدر قسمتهای تحتانی توراکس، از سطح داخلی یک دنده به سطح داخلی ۲ تا ۳ دنده زیرین کشیده می شود. از  اعصاب بینی دنده ای عصب میگیرد. سوم - عضله  عرضی سینه   دو عدد هستند که در خلفا جدار قدامی توراکس، از بخش تحتانی لبه استرنوم و زائده گزیفوئید منشاء گرفته، به سمت بالا و خارج رفته به سطح خلفای غضروف های دنده ای ۲ تا ۶ میچسبند. این عضلات از اعصاب بین دنده ای عصب میگیرند و انقباض آنها غضروف های دنده ای مربوط را پایین میکشد.چهارم - دیافراگم عضله ای گنبدی شکل است که تحدب آن به سمت توراکس بوده، بلندترین نقطه آن در بازدم عادی در محاذات پنجمین دنده (سمتراست) یا کمی پائین تر پنجمین فضای بین دنده ای (سمت چپ) است. در مرکز دیافراگم یک بخش لیفی (فیبروزی) به نام «وتر مرکزی اCentral tendon » وجود دارد که الیاف عضلانی محیطی به صورت شعاعی از آن مبدا میگیرند. اتصالات دیافراگم به دهانه تحتانی توراکسی شامل سه بخش است:ا- بخش دنده ای (Costal): به سطح داخلی شش دنده آخر و غضروف های دنده ایشان میچسبد.در فاصله اتصالات Costal و Sternal، شکافی هست که از آن شریان اپیگاستر یک فوقانی و عروق لنفاوی عبور میکنند.همه چیز درباره اناتومی تنه/ قسمت دومهمه چیز درباره اناتومی تنه/ قسمت سوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد