همه چیز درباره اناتومی تنه/ قسمت دوم


همه چیز درباره اناتومی تنه/ قسمت دوم
۳- بخش کمری: اتصالات این بخش به ترتیب از خارج به داخلی عبارتند از: الف - «رباط قوس خارجی (Lateral airculate Lig) یا قوس مربع کمری» که از راس دنده ۱۲ به راس زائده عرضی اولین مهره کمری کشیده شده است. از زیر آن عضله مربع کمری به همراه عروق و اعصاب Jiss Subcostal  می گذردب - «رباط قوس داخلی یا قوس پسوآس» که از راس زائده عرض اولین مهره کمری به تنه دومین مهره کمری کشیده شده است و از زیر آن عضلات پسواس (ماژور و مینور) و زنجیره سمپاتیک عبور میکنند.پ - ستون دیافراگمی : در طرفین خط وسط دو ستون دیافراگمی (right and left CTuS) وجود دارند که به سطح قدامی مهرههای کمری فوقانی میچسبند (راست -->۳ مهره اولی؛ چ پ - ۲۹ مهره اول) از تقاطع ستون ها دو شکاف (hilatus) پدید میآید: شکاف خلفی یا سوراخ آئورتیک و شکاف قدامی یا سوراخ ازوفاژی۔ در هر ستون دیافراگمی دو سوراخ کوچک هست که از یکی از عصب احشایی بزرگی (greater Splanchnic) و از دیگری عصب احشایی کوچک همان طرف میگذرد.سوراخ های دیافراگمدیافراگم ۳ سوراخ بزرگ و چندین سوراخ کوچک دارد. سوراخ های بزرگ عبارتند از: ا - سوراخ ورید اجوف تحتانی (IVC) بالاتر و جلوتر از دو سوراخ دیگر بوده، متمایل به راست است (محلی سوراخ در واتر مرکزی است) در حد دیسک مهره ای بین مهره های سوراخ می گذرند. ۲- سوراخ ائورتیک خلفی ترین و پائین ترین سوراخ بوده، در حد مهره T12 و تقریبا در خط وسط است. آئورت، مجرای توراسیک و گاهی ورید AZygOS از آن عبور میکنند.۳- سوراخ ازوفاژیدر حد T10 قرار داشته، کمی جلوتر، بالاتر و چپاتر از سوراخ آئورتیک است. مری، اعصاب و اگوس راست و چپ و شاخه های ازوفاژی شریان گاستریک چپ از آن عبور میکنند.أعصاب دیافراگم: فرنیک راست و چپ + ۶ بین دنده ای آخر (Crus ها فقط از بین دندهای ها عصب میگیرند.)شرایین: ۶ بین دندهای آخر (بخش محیطی) + شریان فرنیک تحتانی راست و چپ (سطح ابلومنیال) + شاخه هایی از شریان پریکار دیا کو فرنیکی عمل اصلی دیافراگم دردم است ولی در زورزدن و فشار آوردن (تخلیه رکتوم یا مثانه، هنگام زایمان) هم موثر است.عروق و اعصاب جدار توراکسںالف ۔ شریان ھای جدار توراکسچهار شریان اصلی مسوول خونرسانی به جدار توراکس هستند: ۱شریان SubClavian (زیر چنبری)؛ ۲- شریان AXillary (زیربغلی ) که ادامه شریان قبلی است۳- شریان Internal Thoracic| (سینه ای داخلی) که شاخه ای از سابکلاوین است؛ ۴- آئورت سینه ای. = از شریان آگزیلاری سه شاخه وارد توراکس می شود: ۱ و ۲: «شریان توراسیک فوقانی» و «شاخه سینه ای شریان توراکوآکرومیال » این دو در عضلات پکتورالیس و بخش فوقانی پستان پخش می شوند. ۳- «شریان توراسیک خارجی» که در عضلات پکتورالیس ماژور و سراتوس قدامی و بخش تحتانی پستان پخش میشود. = از شریان سایکلاوین، شاخه ای به نام «تنه دنده ای گردانی» (COStOCervical trunk) جلا میشود که خود به ۲ بخش تقسیم میگردد: شاخه گردنی عمقی (مربوط به خلف گردن) و شریان بین دنده ای فوقانی (مربوط به ۳-۲ فضای بین دنده ای اول)همه چیز درباره اناتومی تنه/ قسمت اولهمه چیز درباره اناتومی تنه/ قسمت سوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد