همه چیز درباره اناتومی تنه/ قسمت سوم


همه چیز درباره اناتومی تنه/ قسمت سوم
شریان توراسیک داخلی: عموداً از پشت غضروف های دنده ای، جلوی عضله عرضی سینه و نزدیک لبه کناری استرنوم نزول میکند تا به فضای بین دنده ای ششم برسد؛ در اینجا به دو شاخه انتهایی به نام های «موسکولوفر نیک» (که مسیری مایل در امتداد لبه دنده ای ا|COSta Imargin|داشته در انتها وارد شکم میشود) و «اپی گاستریک فوقانی» (با مسیری قائم در شیت رکتوس ابدومینیس نزول میکند و در ناف با اپیگاستریک تحتانی آناستوموز میکند) تقسیم میشود.شاخه های جانبیپریکاردیاکوفرنیک - > شاخه هایی به عصب فرانیک و دیافراگم می دهد. ۲- شش جفت بین دنده ای قدامی (فوقانی) ۳- شرائین سوراخ کننده (برای جلد)شریان های بین دنده ای: هر یک از یازده فضای بین دنده ای (در هر سمت) دارای دو دسته شریان بین دنده ای هستند: اول - بین دنده های خلفی دوم - بین دنده های قدامی، بین دنده های خلفی؛ در ۳-۲ فضای فوقانی از شریان بین دنده ای فوقانی و در ۸۹ فضای بعدی از آئورت سینه ای جدا می شوند. این شریان ها در ناودان دنده ای به سمت جلو حرکت میکنند تا اینکه در خط آگزیلاری از هر کدام شاخه ای به نام «طرفی» جداشده، در کنار فوقانی دنده زیرین به حرکت ادامه میدهد. بین دنده  های قدامی در ۶ فضای فوقانی هر طرف از توراسیک داخلی همان طرف (برای هر فضا دو عدد) و در بقیه فضاها از شریان موسکولوفرنیک (هر فضا ۲ عدد) جدا میگردند این شریان ها با بین دندهای های خلفی پیوند حاصل می کننددر هر ناودان دنده ای، ترتیب قرارگیری عناصر از بالا به پائین عبارت است از ورید و شریان و عصبب - وریدهای جدار توراکسوریدهای بین دنده ای سمت راست (در خلف) همگی وارد «ورید زیگوس» میشوند. ۴-۳ ورید بین دنده ای آخر (تحتانی) در سمت چپ تشکیل ورید «همی زیگوس» را میدهند. این ورید در انتهای فوقانی به سمت راست حرکت کرده، پس از عبور از پشت آئورتا و جلوی مهره ها به ورید از یگوس میریزد. ۷۸ ورید بین دنده ای باقیمانده در سمت چپ، ورید «همی از یگوس فرعی» را تشکیل میدهند که این یکی هم در انتهای تحتانی خود به آزیگوس میریزد؛ گرچه سه عدد ورید فوقانی سمت چپ، اغلب تنه مشترکی تشکیل میدهند و به ورید براکیوسفالیک چپ (به جای هماز یگوس فرعی) میریزند. از این گذشته، وریدهای توراسیک داخلی که در هر طرف ۲ عدد هستند در طرفین شریان همنام خود صعود میکنند و در هر طرف به ورید براکیوسفالیک همان طرف میریزند.پ = اعصاب جدار لوراکس۱- عصب  سوپراکلاویکولار (از شبکه گردنی) - » حس پوست ناحیه ۲- اعصاب حرکتی پکتورالیس ها و سرانوس آنتریور (از شبکه گردنی) ۳- اعصاب بین دنده ای: ۱۲ جفت بوده، از شاخه های قدامی اعصاب نخاعی سینه ای تشکیل شده اند (شاخه های خلفی در پوست و عضلات ناحیه پشت پخش می شوند). شاخه های جانبی این اعصاب عبارتند از: ۱- شاخه های طرفی (Collateral) -  عضلات بین دنده ای، پریوست دنده ها و پلورای پربیتالی سینه و ۶ تایی پائینی حس پوست قدام ابدومن همه چیز درباره اناتومی تنه/ قسمت اول همه چیز درباره اناتومی تنه/ قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد