همه چیز درباره بیماری اسکیزوفرنی /قسمت سوم


همه چیز درباره بیماری  اسکیزوفرنی /قسمت سوم
 هذیان های معمولی عبارتند از انتشار افکار، که در آن بیمار اعتقاد دارد افکارش برای دنیای خارج پخش می شود؛ تزریق افکار، که در آن بیمار تصور میکند افکاری که متعلق به او نیست در مغزش فرو برده می شود؛ و کنترل شدن توسط نیروهای خارجی، اختلالات فرم تفکر به طور عینی در زبان گفتاری و نوشتاری و نقاشی بیمار آشکار است.این اختلالات مشتملند بر سستی تداعی ها (فقدان رابطه بین افکار)، انحراف مسیر تفکر، بی ربطی، تفکر مماس، حاشیه پردازی، واژه سازی، پژواک کلام، تکرار مهملات، سالاد کلمات و عدم تکلم، اختلالات فرآیند تفکر به چگونگی فرموله شدن افکار و زبان اطلاق می شود. معاینه کننده اختلال را از آنچه بیمار میگوید، مینویسد، یا میکشد و نحوه انجام آنها استنباط میکند. اختلالات فرآیند تفکر مشتملند بر پرش افکار، انسداد تفکر، اختلال توجه، فقر تفکر و محتوای کلام، ضعف حافظه، تکرار تداعی های خاصی، تداعی صوتی (پیوند دادن غیرمنطقی کلماتی که از نظر قافیه و صوت مشابه هستند)، عقاید غیرمنطقی و حاشیه پردازی، بیمار اسکیزوفرنیک ممکن است بسیار تحریکی بوده و در مرحله حاد بیماری کنترل اندکی بر تکانه های خود داشته باشد، حدود ۵۰ درصد بیماران اقدام به خودکشی کرده و ۱۰ تا ۱۵ درصد آنها در اقدام خود موفق میگردند. احتمالاً شناخته شده ترین عامل زمینه ساز در خودکشی اسکیزوفرنیک ها افسردگی است. سایر عوامل زمینه ساز خودکشی شامل عوامل خطرساز خودکشی عبارتند از تحصیلات دانشگاهی، آگاهی از بیماری خود، سن پائین، دوره های عود و بهبودی مکرر، تغییر در روند سیر بیماری، جاه طلبی مفرط، بهبودی از یک دوره عود بیماری، وابستگی به بیمارستان، تنها زندگی کردن و اقدامات قبلی برای خودکشی، دیگرکشی در این بیماران شایعتر از جمعیت عادی نیست. بیماران اسکیزوفرنیک معمولاً واقف به زمان، مکان و شخصی بوده و ۴-۲ ماهیت شد تا اختلال خود دارند ۹ قضاوت آنها متغیر است. اگر اطلاعات اخذ شده از این بیماران قابل وثوقی و اطمینان است اما سرشت این بیماری اقتضا دارد که در رابطه با مسائل مهم از منبع دیگری نیز پرسی و جو شود. بیماران اسکیزوفرنیک فاقد احساس هویت نفسی هستند و مرزهای خود (Ego Boundaries) را احساس نمیکنند، در معنی نیستی آگاهنیستند، و در مورد این که کیستند دچار حیرت و سردرگمی اند. این قربانیان چنان دل مشغول افکار عجیب و غریب خود هستند که برای دیگران «غیرقابل وصولی» هستند، حالتی که اوتیسم (Autism) نامیده می شود. آنان در دنیای خیالات، خودمحوری ها و بی منطقی ها زندگی میکنند و توجهی به آنچه دور و برشان میگذرد یا به رخدادهای مهم دنیا نشان نمی دھندیافته های عصبینشانه های عصبی نابهنجار عبارتند از تیک ها، حرکات کلیشه ای، شکلک درآوردن، اختلال در مهارت های حرکتی ظریف، قوام حرکتی نابهنجار و حرکات غیرعادی، این بیماران از نظر چشمی دو مشکلی دارند: اول آن که میزان پلک زدن در آنها بالا است و دوم آن که اسکیزوفرنیک ها حرکات پاندولی کرهٔ چشم دارند، به این معنا که اکثر آنها از تعقیب اضافی اشیاء با حرکات روان چشمی، ناتوان هستند.انواع خاص اسکیزوفرنیدر DSM-IV ۵ نوع خاصی کاملی اسکیزوفرنیک شناخته شده است. این انواع عبارتند از کاتاتونیک (Catatomic)، آشفته (Disorganized)، پارانوئید (Paranoid)، باقیمانده (Residual) و نامتمایز (Undifferentiated) (برای مواردی که شخصی قابل طبقه بندی در سایر انواع نیست).۱- نوع کاتاتونیک : دو الگوی رفتاری هم پوشی مشاهده میگردد: تحریک و کنارهگیری، الگوی تحریکی:در این نوع واکنشی کاتاتونیک، بیمار داد و بیداد میکند، حرف میزند، فریاد میکشد، مدام حرکت میکند، پس و پیش میرود تا بالاخره دچار تحلیلی قوامی گردد. حتی در مرحله تحلیل قوا نیز بیمار کاتاتونیک فقط دوره های کوتاهی را به خواب میرود. ضمن حالتبی تابی، این بیماران ممکن است به دیگران حمله کنند، اشیاء را پرت کنند و صندلی را روی سر خود بشکند.همه چیز درباره بیماری  اسکیزوفرنی /قسمت اولهمه چیز درباره بیماری  اسکیزوفرنی /قسمت دومهمه چیز درباره بیماری  اسکیزوفرنی /قسمت چهارم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد