همه چیز درباره بیماری ولکمن


همه چیز درباره بیماری ولکمن

همه چیز درباره بیماری ولکمن

 این بیماری یک فالکسیون دفرمیتی مچ و انگشتان دست است که به خاطر انقباض ثابت عضلات فلکسور ساعد به وجود می آید. علت ایسکمی عضلات فلکسور، آسیب به شریان براکیال و یا انسداد این شریان و یا به علت ایجاد ادم در کمپارتمان های فاسیال دست میباشد.گانگرن انگشتان خیلی شایع نیست زیرا با انسداد شریان براکیال، کولترال کار میکنند. در این بیماری نکروز و فیبروز فلکسورهای ساعد خصوصاً عضله فلکسور دیژیتوروم پروفوندوس و فلکسور پولیسیس لونگوس دیده می شود. گاهی فلج دایم و یا موقت عصب مدیان هم دیده میشود. شایعترین علت انسداد شریان براکیال در این سندرم، شکستگی سوپراکوندیلار هومروس همراه با جابجایی است. گاهی انسداد به دنبال ادم کمپارتمان قدامی (مثلاً در شکستگی های استخوان های ساعد، یک گچ سفت و تنگ ...) رخ میدهد. این بیماری در بچه ها شایعتر است. در معاینه انگشتان سرد و رنگپریده و گاهی سیانوزه هستند. نبض رادیال لمس نمیشود و حرکات انگشتان دردناک و ضعیف هستند. حرکات پاسیو انگشتان هم محدودشده و درد نا کند. گاهی علایم اختلال عصب مدیان هم دیده می شود (فلج و پارستزی) در فاز حاد - یعنی انسداد شریانی - اقدامات درمانی اورژانس باید صورت گیرد. تمام گچ ها و باند اژها باید باز شوند. شکستگی های با جابجایی باید سریعا اصلاح شود. اندام های غیرمبتلا و بدن باید گرم شوند تا وازودیلاتاسیون ژنرالیزه در تمام بدن تحریک شود. در صورتی که تا نیم ساعت بعد با این اقدامات جریان مناسب خون برقرار نشود،جراحی اورژانس باید صورت گیرد. در موارد تثبیت شده برگشت به حالت کاملاً نرمال غیرممکن است و اعمال جراحی و فیزیوتراپی برای بهبود فونکسیون صورت میگیرد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد