همه چیز درباره حنجره/ قسمت اول


همه چیز درباره حنجره/ قسمت اول

همه چیز درباره حنجره

 در عقب عضلات اینفراهایوئید قرار دارد. سوراخ فوقانی آن به حلق و سوراخ تحتانی اش به نای باز میشود نمای خلفی آن با حلق حنجره ای و نمای قدامی اش با عضلات اینفراهایوئید مجاور است و اما در طرفین هم با غلاف کاروتید و سطح داخلی لوب غده تیروئید مجاورت دارد.ساختمان حنجره: شامل غضروف ها، عضلات، غشاها و رباط ها، مخاط و عروق و اعصاب است.غضروف ھای حنجرہ۹ عددند ۳ تا فرد و میانی شامل غضروف تیروئید، کرایکوئید (انگشتری) و اپیگلوت و ۳ تا زوج و طرفی شامل غضروف آریتینوئید (ھرمی)، کورنیکولیت (شاخی) وکونی فرم (میخی).غضروف تیروئید: در بالای غضروف انگشتری است و ۲ تیغه به نام لامینا دارد. هر لامینا ۴ کنار و دو سطح دارد. کنار قدامی دو لامینا درقسمت تحتانی به هم متصل شده است و ایجاد زاویه تیروئیدی را میکند که برجستگی این زاویه راسیاب آدم گویند. قسمت فوقانی کنار قدامی به هم متصل نیست و بریدگی V مانندی به نام بریدگی تیروئیدی فوقانی را ایجاد میکند.کنار خلفی: از قسمت فوقانی آن شاخ فوقانی (بزرگ) و از قسمت تحتانی آن شاخ تحتانی (کوچک) جدا می شود کنارهای فوقانی و تحتانی لامینامطلب خاصی ندارد. سطح داخلی صاف است ولی در سطح خارجی لامینا ۳ عنصر قرار داردتکمه تیروئیدی فوقانی، تکمه تیروئیدی تحتانی و Oblique line که این ۲ تکمه را به هم متصل میکند.غضروف انگشتری: این غضروف که در بالای اولین حلقه نای قرار گرفته به شکل انگشتری است که حلقه آن در جلو و نگین یا لامینای آن در عقب است. در محل اتصال نگین به حلقه یک رویه مفصلی است که با شاخ تحتانی غضروف تیروئید مفصل می شود و در کنار فوقانی نگین دو رویه مفصلی است که با غضروف های آری تینوئید مفصل میشود.غضروف اپی گلوت: شبیه برگ است و از بالا به پایین در عقب قاعده زبان، استخوان هایوئید، غشاء تیروهایوئید و زاویه تیروئیدی قرار دارد، مخاط قاعده زبان بر روی قسمت فوقانی سطح قدامی آن منعطف شده ایجاد دو چین میکند: گلو سواپیگلوتیک میانی و طرفی، حفره ای که بین این دو چین قرار دارد را والی کولا گویند. در سطح خلفی غضروف دو عنصر است: ۱- برآمدگی یا تکمه اپیگلوت ۲ - حفراتی برای غدد مخاطی، ساقه اپی گلوت توسط یک رباط به قسمت فوقانی زاویه تیروئیدی متصل می شود. انتهای فوقانی غضروف اپیگلوت در عقب قاعده زبان آزاد است. کناره های طرفی، محل اتصال طناب آریاپیگلوتیک است،غضروف هرمی: به شکل هرمی است که دارای یک رأس در بالا یک قاعده در پایین و سه سطح قدامی - خارجی، داخلی و خلفی میباشد. بر روی سطح قدامی - خارجی دو حفره دیده می شود بالایی حفره مثلثی است که محل اتصال طناب های صوتی کاذب می باشد پایینی حفره بیضی است که محل اتصال عضله صوتی است. راس این غضروف با غضروف شاخی و قاعده آن هم با کنار فوقانی لامینای غضروف انگشتری مفصل میشود. قاعده دارای ۳زایده است.۱- زایده خارجی یا عضلانی که محل اتصال عضلات داخلی (intrinsic) حنجره است.۲- زایده قدامی یا صوتی که محل اتصال طناب های صوتی حقیقی است۳- زایده خلفیغضروف شاخی: با رأس غضروف هرمی مفصل غیرمتحرک آری کورنیکولیت رامی سازد،غضروف میخی: در ضخامت چین آری اپیگلوتیک است.همه چیز درباره حنجره/ قسمت دومهمه چیز درباره حنجره/ قسمت سوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد