همه چیز درباره حنجره/ قسمت دوم


همه چیز درباره حنجره/ قسمت دوم
رباط ها و غشاهای حنجرها- غشاء کرایکوتر اکثال: غضروف انگشتری را به اولین حلقه نای وصل می کند.۲- غشاء تیروهایوئید: بین غضروف تیروئید و استخوان هایوئید قرار گرفته است. این غشاء در سه محل ضخیم میشود: ناحیه میانی و نواحی طرفی و ایجاد رباط های انوارهای تیروهایوئید میانی و طرفی را میکند طناب طرفی از شاخ فوقانی غضروف تیروئید به شاخ بزرگ استخوان هایوئید کشیده شده است. مابین این نوارهای ضخیم غشاء نازک است که محل عبور عروق و اعصاب میباشد. ۳- رباط هایو اپیگلوتیک: که از سطح قدامی غضروف اپیگلوت به سطح خلفی استخوان هایوئید متصل است.۴- رباط تیر و اپیگلوتیک: ساقه اپیگلوت را به قسمت فوقانی زاویه تیروئیدی متصل میکند.۵- غشاء داخلی حنجره: قلب حنجره بوده فضای داخلی حنجره را مفروش میکند و زیرمخاط قرار دارد این غشاء بسیار بااهمیت است. چرا که طناب های صوتی حقیقی و کاذب از آن پدید آمده اند قسمتی از غشاء که در بالای طناب صوتی است را غشاء چهارگوش و قسمتی را که در پایین طناب های صوتی است را غشاء کرایکوتیروئید میگویند. طناب های صوتی کاذب دو تا هستند که در جلو به زاویه تیروئیدی و در عقب به حفره مثلث غضروف آریتینوئید متصلند این طناب ها نقشی در تولید صوت ندارند. این طناب ها به علت داشتن عروق خونی زیاد قرمز رنگند به شکاف بین این دو طناب شکاف دهلیزی میگویند. طناب های صوتی حقیقی هم دو تا هستند که در پایین طناب های صوتی کاذبند از یک طرف به زاویه تیروئیدی و از طرف دیگر به زوائد صوتی متصلند این طناب ها به علت کمی عروق خونی شان سفیدرنگند شکاف بین این دو طناب را شکاف گلوت یا مزمار میگویندمفاصل حنجرہحنجره سه مفصل دارد:ا- مفصل کرایکوتیروئید: بین شاخ تحتانی غضروف تیروئید و رویه مفصلی که در سطح خارجی قوس غضروف انگشتری است بوجود می آید.۲- مفصل کرایکوآری تینوئید۳- مفصل آری کورنیکولیت: که غیر متحرک است.عضلات حنجرہتمام عضلات حنجره زوج هستند به جز عضله Transverse arythenoid، تمام عضلات داخلی حنجره از عصب ریکورنت لارنژیال عصب می گیرند به جز عضله کرایکوتیروئید که توسط عصب حنجره خارجی عصب دهی می شود. ا- عضله کرایکوتیروئید: تنها عضله ای است که در نمای قدامی حنجره دیده میشود مبدا آن سطح قدامی - خارجی قوس غضروف انگشتری است الیاف عضلانی به دو دسته تقسیم می شوند: دسته قدامی یا مستقیم به کنار تحتانی غضروف تیروئید متصل میشود، دسته خلفی یامایل که به شاخ تحتانی غضروف تیروئید متصل میشود.عمل:۱-با کشیدن طناب های صوتی باعث بلندی صدا میشود. ۲- عضله کرایکوآری تنوئید خلفی، مبدا آن سطح خلفی لامینای غضروف انگشتری و مقصدش زائده عضلانی غضروف اریتنوئید است.عمل: abductor طناب های صوتی است در نتیجه باعث گشاد شدن شکاف گلوت می شود همچنین کمی هم طناب های صوتی را میکشد. در صورت فلج شدن عضله به صورت دوطرفه فرد دچار خفگی می شود.۳- عضله کرایکوآری تنوئید طرفی:مبدا آن کنار فوقانی قوس غضروف انگشتری و مقصد زائده عضلانی آریتنوئید است.عمل: adductor طناب های صوتی است یعنی شکاف گلوت را تنگ می کند. فلج دوطرفه این عضله باعث بی صدایی یا افونیا میشود.۴- عضله تیرو آریتنوئید: مبدأ آن زاویه تیروئیدی و مقصدش سطح قدامی - خارجی غضروف آری تنوئید است این عضله دو عضله فرعی دارد.همه چیز درباره حنجره/ قسمت اولهمه چیز درباره حنجره/ قسمت سوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد