همه چیز درباره حنجره/ قسمت سوم


همه چیز درباره حنجره/ قسمت سوم
ا- عضله تیر و اپی گلوتیک: الیاف فوقانی عضله که به کنار طرفی غضروف اپیگلوت متصل میشود.۲- عضله صوتی: الیاف عمقی - تحتانی عضله که در سطح خارجی طناب های صوتی حقیقی قرار دارد و در عقب به حفره بیضی متصل میشود.۳-عمل: با شل و کوتاه کردن طناب های صوتی باعث بم شدن صدا میشود.۴- عضله آریتنوئید عرضی:مبدا: زائده عضلانی و سطح خلفی غضروف آریتینوئید یک طرف مقصد: زائده عضلانی و سطح خلفی آری تنوئید طرف مقابل۵-عمل : طناب های صوتی را به هم نزدیک میکند. (با حرکت Gliding۶- عضله آریتینوئید مایل: این دو عضله منظرهای شبیه X میسازند و در عقب عضله آریتنوئید عرضی قرار دارد. مبدا: زائده عضلانی غضروف آریتنوئید یک طرفمقصد: رأس غضروف آریتنوئید طرف مقابل، بعضی از الیاف این عضله از راس غضروف آریتنوئید به کنار طرفی غضروف اپیگلوت کشیده میشوند که به آنها الیاف آری اپیگلوتیک میگویند.عمل: باعث بسته شدن مدخل حنجره میشود. بعضی مواقع علاوه بر عضلات فوق یک عضله به نام عضله نیرو آریتنوئید مایل یا فرعی نیز وجود دارد که در صورت وجود از زاویه تیروئیدی مبدا گرفته در سطح خارجی عضله تیرو آریتنوئید اصلی به پایین و عقب آمده به زائده عضلانی غضروف آریتنوئید متصل می شود.مخاط حنجرہمخاط حنجره فضای درونی حنجره رامفروش می کند به این ترتیب که اول غضروف اپیگلوت را میپوشاند بعد به طناب آریاپیگلوتیک رسیده عضله آریاپیگلوت و بعد عضله تیرو اپیگلوت را در کنار طرفی غضروف اپیگلوت می پوشاند و چین آریاپیگلوتیک را ایجاد میکند.سپس پایین آمده روی طناب های صوتی کاذب را می پوشاند و چین های صوتی کاذب را ایجاد  میکند. بعد روی طناب های صوتی حقیقی و عضله صوتی را پوشانده و چین های صوتی حقیقی را ایجاد میکند و در نهایت در امتداد مخاط نای قرار میگیرد.فضای درونی حنجرہ۱- قسمتی از حنجره که در بالای طناب های صوتی کاذب است را دهلیز یا Vestibulle" گویند.۲- قسمت بین دو چین را فضای گلوت۳- قسمتی را که در پایین طنابهای صوتی حقیقی است را فضای اینفراگلوت گویند.مدخل حنجره؛ مدخل یا سوراخ فوقانی حنجره، حنجره را به حلق ارتباط میدهد. حدود آن در جلو کنار فوقانی غضروف اپیگلوت در طرفین چین های آریاپیگلوت و در عقب مخاطی که دو غضروف آریتنوئید را به هم وصل میکند است. در هر طرف مدخل حنجره یک فرورفتگی به نام بن بست هرمی (piritormis foSSa) وجود دارد حدود این بن بست چین آری اپیگلوتیک در داخل و غشاء تیروهایوئید و لامینای غضروف. تیروئید در خارج است. در زیرمخاط این قسمت عصب حنجرهای داخلی و شریان حنجرهای فوقانی قرار دارد.فضای دهلیز؛ حدود در بالا: مدخل حنجره پایین: چین های صوتی کاذب جلو: سطح خلفی غضروف اپی گلوت و غشاء چهارگوش (متصل به سطح خلفی غضروف اپیگلوت) عقب: مخاطی که دو غضروف آریتینوئید را به هم وصل میکند. طرفین: چین های آری اپیگلوتیکفضای گلوت: تنگ ترین فضای حنجره است. در طرفین یک حفره است که به آن سینوسی یاونتریکلی حنجره میگویند این سینوس به ساکول های حنجره ختم می شود هم سینوسی و هم ساکول پر از غدد مخاطی است.عروق و اعصاب حنجرہتمام حنجره از عصب واگ عصب گیری می شود شاخه های آن عبارتند از: ۱- عصب حنجرهای خارجی که به عضله کرایکوتیروئید عصب میدهد ۲- عصب حنجرهای داخلی که قسمت فوقانی حنجره را حس میدهد. ۳- عصب راجعه حنجرهای که تمام عضلات داخلی حنجره به جز کرایکوتیروئید را عصب میدهد و حسن قسمت تحتانی حنجره را هم تامین می کندشرایین عبارتند از: شریان حنجرهای فوقانی و شریان حنجرهای تحتانی که همراه عصب راجعه حنجرهای است.همه چیز درباره حنجره/ قسمت اولهمه چیز درباره حنجره/ قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد