همه چیز درباره دستگاه تنفس/ قسمت دوم


همه چیز درباره دستگاه تنفس/ قسمت دوم
ریه PulмомEs) وزن ریه راست حدود ۶۲۵gr و ریه چپ حدود ۵۶۵gr است. در زنان وزن آنها از این هم کمتر است. به دلیل وجود کبد در سمت راست، ریه راست کوتاهتر از ریه چپ ولی حجیم تر از آن است. ریه ها درون قفسه سینه قرار گرفته اند ولی به جز اتصالاتی که با قلب و تراکه آدارند (از طریق پایه ریوی) به هیج بخش دیگری اتصال ندارند. هر پایه ریوی شامل این عناصر است: یک شریان ریوی، دو ورید ریوی، برونکوس اصلی، شرایین و وریدهای برونشی، شبکه عصبی ریوی و عروق و عقده های لنفاوی برونکوپولموناری، همه این عناصر توسط پلورای جداری پوشیده شدهاند. محل ورود عناصر پایه ریوی به بافت ریه، ناف ریه (hilum) نامیده میشود. این قسمت در ریه راست در دید آناتومیک به شکل «۹» و در ریه چپ به شکل  و برعکس دیده میشود و در سطوح مدیاستینال (داخلی) ریتین واقع شده است.ترتیب عناصر پایه ای  در ناف ریهدر هرناف (چپ یا راست) همواره جلوترین عنصر و تحتانی ترین عنصر وریدریوی است. خلفی ترین عنصر هم همیشه برونکوس است. اما عنصر فوقانی در ناف، ریه راست برونکوس لوب فوقانی و در ناف ریهچپ شریان ریوی است. بنابراین اگر از جلو به عقب نگاه کنیم در هر دو ریه این ترتیب را مشاهده می کنیم:«ورید - شریان -برونکوس» ولی اگر از بالا به پائین بنگریم، ترتیب ها به شرح زیر با هم فرق دارند:ناف ریه راست – که برونکوس لوب  فوقانی - شریان - برونکوس اصلی - وریدناف ریه چپ ۔ شریان - برونکوس اصلی - وریدقوس آئورت از روی پایه ریوی چپ و قوس آزیگوس از روی پایه ریوی راست میگذرد.آئورتای نزولی در پشت پایه ریوی چپ و SVC در جلوی پایه ریوی راست واقعند. شکلی خارجی ریه ها سطوع ریه عبارتند از: ۱- سطح داخلی یا مدیاستینال که تقریبا تخت است؛ ۲- سطح خارجی یاکوستال که تقریباً مدور است؛ ۳-سطح دیافراگمی یا قاعده که تقریباً مقعر است. سطوح داخلی و خارجی ریه توسط دو کناره قدامی (باریک) و خلفی (گرد) از هم جدا می شوند و کنار تیز تحتانی قاعده را از دو سطح دیگر جدا میکند. ApeX یا رأسی ریه در دهانه فوقانی توراکس، ۳-۴cm بالاتر از اولین دنده و ۲/۵cm بالاتر از کلاویکول قرار گرفته است. در سطح خارجی ریه، آثار دنده ها قابل مشاهده است. این سطح در ریه راست توسط دو شیار مایل یا بزرگ (Oblique Tissure) و افقی یا کوچک (که هم جهت با مسیر دنده چهارم است) به سه لوب فوقانی، میانی و تحتانی تقسیم می شود ولی در ریه چپ فقط شیار مایل و لوب های فوقانی و تحتانی وجود دارند.سطح داخلی ریه هادر بخش قدامی این سطح در هر دوریه یک فرورفتگی نسبتاً عمیق و وسیع وجود دارد به نام اثر قلبی (Cardiac impression) که در ریه چپ وسیعتر است. ناف ریه در عقب و بالای این گودی واقع است. در زیر ناف ریه محل انعطاف پلورای در برگیرنده عناصر پایه ریوی دیده میشود که رباط ریوی (pulmonary Ligament) نامیده میشود. اثر قلبی در ریه راست با اتریوم و ونتریکول راست و نیز اوریکول راست مجاورت داردولی در سمت چپ باونتریکول و اوریکول چمپا وونتریکول راست مجاور است. در ریه راست، یک ناودان عمود و سرتاسری در پشت ناف و رباط ریوی و نیز بخش خلفی APCX وجود دارد که مربوط به از وفاگوس است. جلوتر از آن در بالای ناف، ناودان تراکه آدیده میشود. همچنین در سمت راست در بالای ناف قوسی مربوط به آزیگوس (AZygos) مشاهده میشود. در ریه چپ، یک ناودان عمیق و عصا مانند در بالای ناف و نیز پشت ناف و رباط ریوی دیده میشود که مربوط به قوس آئورت و آئورت نزولی است. ناودان ازوفاگوس به صورت محو ممکن است دیده شود که خلفی ترین بخشی است. در جلوی این ناودان در بخشی APCX، به ترتیب از عقب به جلو ناودان شریان های سابکلاوین چپ و کاروتید چاپ دیده می شود.همه چیز درباره دستگاه تنفس/ قسمت اولهمه چیز درباره دستگاه تنفس/ قسمت سوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد