همه چیز درباره دستگاه تنفس/ قسمت سوم


همه چیز درباره دستگاه تنفس/ قسمت سوم
لینگولا (Lingula) زبانه ای است که در قسمت تحتانی بریدگی قلبی ریه چپ مشاهده می شود و معادل لوب میانی ریه راست است.قاعده ریه راست با واسطه دیافراگم با لوب راست کبد و قاعده ریه چپ نیز با واسطه دیافراگم بالوب چپ کبد، طحال و فوندوس معده مجاورت دارد.مجاورات Арвх (راس) ریهجلو – * شریان سایکلاوینعقب - > عقده سمپاتیک ستارهای (گانگلیون Stellate)خارج - عضله نردبانی (اسکالنوسی) میانیداخل - > (ریه راست): شریان و ورید براکیوسفالیک - تراکه آ(ریه چپ): ورید براکیوسفالیک چپ - شریان ساباکلاوین چپمجرای توراسیک، وازوفاگوس هم مجاور راس ریه چپسگمانتاسیون ریه در درخت برونش، هر برونکوس اصلی به ۲ (ریه چپ) یا ۳ (ریه راست) برونکوس لوبی و هر برونکوس لوبی به چند برونکوس سگمنتی تقسیم می شود. تعداد برونکوس های سگمنتی هر ریه به تعداد سگمنت های همان ریه است. تعداد سگمنت های هر ریه ۱۰ تاست. بدین شرح: * لوب فوقانی در هر دوریه شامل سه سگمان است: آپیکال، خلفی و قدامی۔* لوب تحتانی نیز در هر ریه شامل ۵ سگمان است: آپیکال (فوقانی)، قاعده ای داخلی، قاعده ای خارجی، قاعده ای قدامی و قاعدهای خلفی،* لوب میانی در ریه راست شامل ۲ سگمان است به نام های داخلی و خارجی، به جای این دو در ریه چپ سگمانهای لینگولار (که جزء لوب فوقانی ریه چپ محسوب می شوند) را در نظر میگیرند که عبارتند از: لینگولار فوقانی و تحتانی، نکته: هر سگمان ریوی فضایی هرمی شکل است که رأس آن به سوی ناف ریه قرار گرفته است.در تقسیمات درخت برونشی، وقتی جدار برونکوس فاقد غضروف گردد، آن را برونشیول مینامند. شرایینی و وریدهای ریه با تنه شریان ریوی (Pulmonary trunk) محتوی خون تیره است و پس از منشاء گرفتن از بطن راست و طی مسیر کوتاهی به دو شاخه راست و چپ تقسیم گشته، در جلوی برونکوس ها و همراه آنها وارد ریه ها میگردد و درست مانند برونکوس ها تقسیم میشود.میدانیم که شریان ریوی چپ در بالای برونکوس اصلی چپ قرار میگیرد.لاوریدهای ریوی از مویرگ های دور حبابچه ای سرچشمه میگیرند و محتوی خون تصفیه شده هستند. از هر ریه دو ورید ریوی خارج میشود بدین ترتیب که از لوبا تحتانی هر ریه یک ورید خارج می شود که پائین ترین عنصر ناف است و از بقیه ریه هم ورید دوم خارج میگردد که قدامی ترین عنصر ناف است.شریان های برونش مسؤول تغذیه بافت ریوی هستند. در سمت راست (یک عدد) از سومین شریان بین دندهای خلفی یا از شریان برونشیال چپ فوقانی مبدأ میگیرد. در سمت چپ (دو عدد) از آئورتای سینه ای منشاء میگیرند. این شریان ها در خلفا برونکوس های اصلی حرکت می کندوریدهای برونشی در سمت راست به ورید آزیگوس و در سمت چپ به وریده می آزیگوس میریزند.اعصاب ریهاز شاخه های واگوس و سمپاتیک سینه ای (عقده های ۲، ۳ و ۴) تشکیل شده و به صورت دو شبکه قدامی و خلفی درآمده که در قدام و خلف پایه های ریوی واقعند. بخش خلفی مهم تر بوده در تنظیم قطر برونکوس ها نقش دارد و بخش قدامی در تنظیم تغذیه ریه ها (قطر شریان ها) موثر است.لنفائیک ریهعقده های لنفاوی ریه در ۵ گروه قرار گرفته اند: ۱-گروه پاراترا که آل -> طرفین تراکه آ ۲-گروه تراکئوبرونکیال فوقانی -> زاویه بین تراکه آ و برونکوس اصلی ۳-گروه تراکئوبرونکیال تحتانی --> زاویه بین دو برونکوس اصلی ۴- گروه برونکو پولموناری - » ناف، ریه ۵- گروه پولموناری --> بافت ریوی اگر هر ریه را به سه منطقه لنفی فوقانی، میانی و تحتانی تقسیم کنیم، لنف بخش فوقانی به عقده های لنفاوی پاراترا که آل و لنف بخش تحتانی به عقده های تراکئوبرونکیال و لنف بخش میانی به هر دو میریزد. ولی در نهایت همه این لنفاها به عقده های لنفاوی پارات را که ال سمت راست منتهی می شوندهمه چیز درباره دستگاه تنفس/ قسمت اولهمه چیز درباره دستگاه تنفس/ قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد