همه چیز درباره سرگیجه و علل آن


همه چیز درباره سرگیجه و علل آن

همه چیز درباره سرگیجه و علل آن

 یکی از کسالت های بسیار ناراحت کننده که گاهی باعث رنج فراوان انسان می شود سرگیجه است. سرگیجه زمانی بقدری به بیمار فشا وارد می آورد که جرئت حرکت و نشستن و برخاستن را ندارد و بیمار ناچار است در گوشه ای بنشیند و از دیدناشیاء و افراد وحشت کند.سرگیجه بر چند نوع است. گاه زمین و اشیاء در حول عمودی دور انسان میگردند و زمانی این گردش در حول محور افقی است و گاهی هر دو گردش با هم وجود دارد.سرگیجه علل زیاد دارد و بهمین جهت لازم است انسان فوری انواع سخت و ناراحت کننده آنرا در نظر نگیرد. سرگیجه ممکن است بر اثر عدم تعادل اعصاب ایجاد شود. خستگی و کار زیاد گاهی با سرگیجه همراه میشود، در کوهنوردی کم شدن غلظت اکسیژن هوا. بعضی اوقات با سرگیجه همراه میگردد. زمانی سرگیجه اثر بد کار کردن معده و روده و کبد است ورم کیسه ها صفرا و جمع شدن صفراوی زیاد در آن نیز باعث سرگیجه میگردد. بعضی اوقات سرگیجه برائر ابتلاء بانواع و اقسام پارازیت های روده است. سرگیجه ممکن است بعضی اوقات بعلت افزایش فشار خون بوجود آید و گاهی زیاد شدن چربی خون یعنی کلسترول به سرگیجه میانجامد. سرگیجه گاهی بعلت حالات حساسیت و آلرژی بوجود میآید. بعضی از بیماری های عروق نیز با سرگیجه همراه است. بالاخره نوعی سرگیجه وجود دارد که باصطلاح نامش بیماری (مه نی ار) است که معمولاً خیلی شدید است. بهرحال ملاحظه گردید که سرگیجه علل زیاد دارد و بعضی از آنها بسیار ساده و پیش پا افتاده و بعضی بر عکس شدید و سخت است. در درمان فقط پزشک می تواند تصمیم بگیرد و شما بهیچوجه نباید سر خود یا بدستور این و آن نسبت برفع سرگیجه خود اقدام کند. سرگیجه ا ی که از تولید اخلاط غلیظ دماغ (مغز) بوجود آید. علامت سنگینی سر و سیلان آب دهان و کف کردن و سفیدی رنگ صورت و افسردگی ذهن میباشد، علاجش - عاقر قرحها و اسطو خودوس و بسفایج و افتیمونمساوی الوزن گرفته و کوبیده که نرم شود با دو برابر وزن مجموع گیاهان فوق یا مویز منقی (بدون دانه) معجون ساخته ۳۵ گرم از آنرا قبل از حمله سرگیجه بخورند و تقلیل در غذا نمایند. غذا فقط نخود آب یا گوشت کبک و آهو و یا کبوتر با ادویه ای مثل دارچین یا زیره، هیل، زنجبیل از هر یک که باشد ۳ گرم مفید است. مالیدن و بوئیدن روغن بنفشه هم نافع است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد