همه چیز درباره سفید آب


همه چیز درباره سفید آب

همه چیز درباره سفید آب

 

سفید آب

آنک را می سوزانند خاکستری که بدست می آید سفید آب نامند و اگر در سوختن افراط شود آن خاکستر سرنج ولطیف تر میگردد .سفید آب را بوسیله سرکه و نمکها و سایر چیزهایی که در کتاب های طبی آمده است به دست می آورند .مزاج :سرد و خشک است . سفیدآب سرکه ای لطافتش بیشتر و ژرف و رونده تر است .دمل و جوش :ورم های سخت و سرد را نرمی می بخشد .زخم و قرحه :سفیدآب را با مرهم می آمیزند زخم قرحه را پر می کند و گوشت را می رویاند .سفیدآب و به ویژهسرنج ، گوشتبد را می خورد و باز آوردن گوشت آن از سفیدآب بهتر است .چشم :در علاج جوش های چشم سودمند است .اندام های دفعی :جزء داروهای ترک مقعد و بسیار سودمند است .زهرها :سفیدآب سم است .

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد