همه چیز درباره لوزالمعده


همه چیز درباره لوزالمعده

همه چیز درباره لوزالمعده

 غده ای است که ترشحات خارجی خود را توسط مجرایی در محلی آمپول واتر به دوازدهه میریزد و ترشحات داخلی آن از جزایر لانگرهانس به خون ریخته میشود بدین جهت غده را مختلط مینامند. ترشحات خارجی پانکراس محتوی آمیلاز، لیپاز و تریپسین میباشد و ترشحات داخلی آن هورمون هایی به نام گاسترین + سوماتواستاتین + گلوکاگن، انسولین و غیره خواهند بود. به علاوه اخیرا متوجه شده اند که در پانکراس پروستاگلاندین وجود دارد. نشان داده شده است که پروستاگلاندین می تواند عمل لیپولیزیس را مهارکنند.ساختمان پانکراس ساختمان قسمت مترشحه خارجی بسیار شبیه یک غده بزاقی سروزی میباشد به عبارت دیگر بر روی داربست همبندی عروقی، آسینی های ترشحی مرکب از تعدادی سلول هرمی با سیتوپلاسم دانه دار و هسته مدور قرار دارند، منتها در اینجا دو اختلاف با غده بزاقی مشاهده میگردد (۱) سلول میواپیتلیال ندارد (۲) در وسط هر آسینی یا آنگورک، سلولی مرکز آسینی (CentTO-acinar) دیده میشود که در حقیقت پوشش اولین مجرای تراوشی را تشکیل میدهد. این مجرای رابط با اپیتلیوم مکعبی کوتاه، آسینی را به مجرای مترشحه (یا مخطط) با اپیتلیوم منشوری متصل می نماید و از اتصال اینها مجرای خارج کننده به وجود میآید که اپیتلیوم منشوری بلند همراه سلول گابلت دارد. جزایر لانگرھانسں در بین آسینی ها و مجاری مترشحه خارجی توده های روشنی به نام جزایر لانگرهانس جلب توجه می کند در هر جزیره بر روی داربست همبندی رتیکولر با موئینه های وسیع، طناب ها با صفحات سلولی متقاطعی وجود دارد. این سلول ها بر چند نوعند سلول آلفا (A) خود بر دو نوع است: aنقره دوست بوده ممکن استمسئول تراوش هورمون گاسترین باشد. این هورمون بر روی ترشح معده و حرکات عضله روده اثر می نماید، ۲٪C نقره دوست نبوده مسئول تراوش گلوکاگن میباشد. این هورمون در هنگام لزوم (روزه گرفتن) گلیکوژن را در کبد به گلوکز مبدل می کند. سلول بتا (B) بیشتر در وسط جزایر لانگرهانس دیده میشود و مسئول تراوش انسولین میباشد. این هورمون متابولیسم قندها راتنظیم نموده کمبودش موجب بیماری دیابت می شود و لذا برای درمان مرض قند گاهی انسولین به کار میبرند. سلول دلتا(D) بیشتر در میان توده ای از سلول های آلفا وجود داشته ممکن است سلول آلفای تغییرشکل یافته باشد. از این سلول، سوماتواستاتین تراوشی می شود. سلول DIماده ای شبیه وازواکتیو اینتستینال پلی پپتید VIP like) (Substance ترشح می نماید. سلول PP|ماده ای به نام پانکراتیک پلی پپتید (PP) تراوش می نماید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد