همه چیز درباره متاکارپوس (کف دست)


همه چیز درباره متاکارپوس (کف دست)

همه چیز درباره متاکارپوس (کف دست)

 شامل ۵ استخوان کوچک و دراز است که شمارش آنها از خارج به داخل است؛ یعنی، متاکارپال مربوط به شست اولین متاکارپال است. هر استخوان متاکارپال شامل انتهای پروگزیمال (قاعده) تنه وانتهای دیستال (سر) میباشد. قاعد ه ها با ردیف دیستال استخوانهای کارپال و نیز با همدیگر مفصل میشوند. تنه طولاً مقعر است و گودی آن متوجه کف دست میباشد. بر روی قسمت دیستال سطح پشتی تنه، یک ناحیه سه گوش وجود دارد که هر یک از گوشه های آن تبدیل به یک تکمه طرفی میشود که بر روی آنها رباط های طرفی میچسبند. سر استخوان، دارای یک رویه مفصلی گرد است که دامنه آن در سمت کف دست بیشتر از پشت دست است و در اثر آن، عملی فلکسیون دامنه بیشتری نسبت به اکستانسیون دارد. اولین متاکارپال حول محور طولی خود "۹۰چرخش دارد و سطح پالمار آن متوجه داخل است. همچنین کوتاهتر، ضخیم تر و پرتحرک تر از بقیه است. قاعدهٔ آن با حفره زینی شکل تراپزیوم مفصل میشود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد