همه چیز درباره مطهرات


همه چیز درباره مطهرات

همه چیز درباره مطهرات

  طبق دستورات دین اسلام، ده چیز، نجاست را پاک میکند و آنها را به اصطلاح مطهرات گویند که عبارتند از: ۱- آب، ۲ زمین، ۳ - آفتاب، ۴- استحاله، ۵ - انتقال،۶ - اسلام، ۷ - تبعیت.

۱- آب

آب با چهار شرط زیر، چیز نجس را پاک میکند: اول این که مطلق باشد یعنی اب گلاب یا عرق بیدمشک و یا امثال این ها باشد. دوم این که پاک باشد.سوم . اینکه وقتی چیز نجس را می شوئید  اب مضاف شود و بو و رنگ و یا مزه نجاست را نگیرد. چهارم این که بعد از آب کشیدن چیز نجس، عین نجاست در آن نباشد. پاک شدن چیز نجس با آب قلیل، یعنی آب کمتر از گر، شرط های دیگری هم دارد که برای اطلاعات بیشتر می توانید به توضیح المسائل مراجعه کنید. هر چیز نجس تا عین نجاست را از آن برطرف نکند، پاک نمی شود ولی اگر بو یا رنگ نجاست در آن مانده باشد، اشکال ندارد. پس اگر خون را از لباس برطرف کنند و لباس را آب بکشند و رنگ خون در آن بماند (لکه خون) پاک است؛ اما چنان چه به واسطه بو یا رنگ یقین کنند یا احتمال دهند که ذره های نجاست در آن چیز مانده، نجس است ۲- زمین زمین اجسام جامدی که نجاست در آنها نفوذ میکند را با دو شرط پاک میکند: اولی این که خشک باشد. دوم این که، اگر عین نجس مثل خون، بولی و یا متن جسی، مثل گل که نجس شده در کف پا و ته کفشی باشد، برطرف شود. لازم نیست کف پا و ته کفشی نجس، تر باشد. بلکه اگر خشک هم باشد با راه رفتن پاک میشود.۳- آفتاب آفتاب، زمین، ساختمان و چیزهایی که مانند در و پنجره در ساختمان به کاربرده شده و همچنین میخ را که به دیوار کوبیده شده و سایر چیزهایی که در زمینی و یا ساختمان ثابت هستند، گرچه جزء ساختمان به حساب نیایند باشش شرط زیر پاک میکند: ۱- چیز نجس به طوری تر باشد که اگر چیز دیگری به آن برسد، تر شود. پس اگر خشک باشد، باید به وسیله ای آن را ترکند تا آفتاب آن را خشک کند. ۲- اگر عین نجاست در آن چیز باشد، پیش از تابیدن آفتاب، آن را برطرف کنند ۳- چیزی از تابیدن آفتاب جلوگیری نکند. پس اگر آفتاب از پشت پرده یا ابرو مانند این ها بتابد و چیز نجس را خشک کند، ان چیز پاک نمی شود. ولی اگر ابر به قدری نازک باشد که در تابیدن آفتاب جلوگیری نکند، اشکال ندارد. ۴ - آفتاب به تنهایی چیز نجس را خشک کند. پس اگر مثلا چیز نجس به واسطه باد و آفتاب خشک شود، پاک نمیگردد، ولی اگر باد به قدری کم باشد که نگویند به خشک شدن چیز نجس کمک کرد، اشکال ندارد. ۵ - آفتاب، مقداری از بنا و ساختمان را که نجاست به آن فرو رفته، یک مرتبه خشک کند. پس اگر یک مرتبه به زمین و ساختمان نجس بتابد و روی آن را خشک کند و دفعه دیگر زیر ان را خشک نماید، فقط روی ان پاک می شود و زیر ان نجس می ماند ۶ - بین ظاهر زمین با ساختمان که افتاب به ان میتابد، هوا یا جسم پاک دیگری فاصله نباشد و این شرط برای پاک شدن باطن زمین است. ۴ - استحاله اگر جنسی چیز نجس به طوری عوض شود که به صورت چیز پاکی درآید، پاک می شود و میگویند استحاله شده است. به عنوان مثال، اگر چوب نجسی بسوزد و خاکستر شود. ولی اگر جنسی آن عوض نشود مثل آنکه گندم نجس را ارد کنند یا نان بپزند، پاک نمی شود.5 - انتقالاگر خون بدن انسان یا خون حیوانی که خون جهنده دارد، یعنی حیوانی که اگر رگ او را ببرند، خون از آن جستن میکند، به بدن حیوانی که خون جهنده ندارد، برود و خون آن حیوان حساب شود، پاک میگردد و این حالت را انتقال گویند. پس خونی که زالو از بدن انسان میمکد، چون خون زالو به آن گفته نمی شود و میگویند خون انسان است، نجس است.6-اسلاماگر کافر معاند دینی شهادتین بگوید یعنی بگوید: «اشهد آن لااله الااللهٔ و آشهذ آن مُخمَداًز شول الله» مسلمان میشود. کافر معاند دینی، بعد از مسلمان شدن یا دست برداشتن از عناد، بدن، آب دهان و بینی و عرق او پاک است. ولی اگر موقع مسلمان شدن، عین نجاست با رطوبت مسری به بدن او بوده، باید آن را برطرف کند و جای آن را آب بکشد، اما اگر پیش از مسلمان شدن، عین نجاست برطرف شده است و رطوبتی از آن باقی نمانده، لازم نیست جای آن را آب بکشد.تبعیت یعنی چیز نجسی به واسطه پاک شدن چیز نجس دیگر پاک شود. کسی که چیری را با دست خود اب می کشد  اگر دست و ان چیز با هم اب کشیده  شود ، بعد از پاک شدن ان چیز، دست او هم پاک می شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد