همه چیز درباره ناحیه سوپراهایوئید


همه چیز درباره ناحیه سوپراهایوئید

همه چیز درباره ناحیه سوپراهایوئید

 این ناحیه به ۳ قسمت تقسیم میشود:1 - ناحیه میانی یا مثلث سابا منتال 2 - نواحی طرفی یا مثلث های دی گاستریک، عناصر عرضی گردن و شاخه هایی از ورید جوگولار قدامی است ۳- فاسیای عمقی ۴- عضلات این ناحیه، میباشد، عضلات ناحیه سوپراهایوئید در سه طبقه سطحی : شامل ۲ عضله دی گاستریک و استیلوهایوئیل، میانی: شامل عضله مایلوهایوئید و عمقی : شامل عضله جنیوهایوئید قرار دارد.عضله دین گاستریک: دو بطن قدامی و خلفی دارد مبدأ بطنخلفی از بریدگی ماستوئیلی تمپورال است الیاف عضلانی در پایین و موازی کنار تحتانی مندیبل به سمت پایین و جلو میآید و در بالای محل اتصال شاخ بزرگ هایوئید به تنه استخوان، تبدیل به یک وتر واسطه میشود این وتر عضله استیلوهایوئید را سوراخ می کند و سپس بطن قدامی عضله شروع می شود و به بریدگی دی گاستریک استخوان مندیبل میں چسبیدعمل؛ مندیبل را پایین میکشد عصب: بطن قدامی از عصب مایلوهایوئید (شاخه ای از عصب inf.alveolar که خود شاخه ای از عصب maindibular از شاخه های عصب زوج ۵) عصب میگیرد. عصب بطن خلفی از عصب فاسیالی (زوج ۷) است. مهمترین مجاورات بطن خلفی: در سمت داخلی: غلاف کاروتید، شریان کاروتید خارجی، عصب هایپوگلوس در سمت خارج: فاسیای عمقی، قسمت تحتانی غله پاروتید بطن قدامی در بالا با عضله مایلوهایوئید مجاور است. عضله استیلوهایوئید در سمت داخل و سپس در جلوی بطن خلفی دی گاستریک است. مبدأ آن از زائده استیلوئید استخوان تمپورال و مقصدش استخوان هایوئید (محل اتصال تنه و شاخ بزرگ) است. عمل: استخوان هایوئید را بالا و عقب میکشد عصب: شاخه ای از عصب فاسیالی مجاورات این عضله مشابه بطن خلفی عضله دی گاستریک است. در سطح داخلی عضله رباط استیلوهایوئید است که از زائده استیلوئید به شاخ کوچک استخوان هایوئید کشیده شده است. عضله مایلوهایوئید مبدأ خط مایلوهایوئید تنه مندیبل است الیاف از این مبدأ به سمت پایین و داخل می آید و در خط وسط با عضله طرف مقابل مخلوط میشود و رافه مایلوهایوئید را میسازد. رافه در جلو به مندیبل و در عقب به استخوان هایوئید میچسبد. عضله مایلوهایوئید مهمترین عضله کف دهان است. مجاورات: در پایین (سطح ): بطن قدامی دی گاستریک، قسمت سطحی غده ساب مندیبولار در بالا (عمق): عضله جنبیوگلوس، عصب هایپوگلوس و ورید همراه آن، عصب لینگوال، غده سابا لینگوال، غده ساب مندیبولار و مجرای آن (وارتون) عمل: استخوان هایوئید را به سمت بالا و جلو حرکت میدهد. عصب: عصب مایلوهایوئید عضله جنیوهایوئید مبدا خار منتال مندیبل و مقصد جسم استخوان هایوئید است. عمل: استخوان هایوئید را به سمت جلو میکشد عصب: C1 همراه هایپوگلوسمجاورات: پایین: عضله مایلوهایوئید بالا:عضله چنیوگلوس

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد