همه چیز در باره امراض مجاری ادرار


همه چیز در باره امراض مجاری ادرار

 همه چیز در باره امراض مجاری ادرار

 - مثانه نیاز به مواظبت دارد - یکی از اعضاء بدن ما مثانه است مثانه تقریباً بابشکل یک گلابی است که آنرا وارونه کرده باشند. یعنی سر تیز آن پائین و ته پهن ان í در بالا قرار دارد. این عضو در داخل لگن خاصره جای دارد و درون آن خالی است و میتواند باز و بسته شود. مثانه در بالا دارای دو سوراخ است که در گوشه راست و گوشه چپ آن قرار دارند و هر سوراخ به یک (حالب) مربوط میشود «حالب» لوله ای است که کلیه ها را به مثانه مربوط میکند.  یعنی بوسیله حالب ادرار از لگنچه که در مرکز هر کلیه است وارد مثانه میگردد. در پائین نیز دارای یک نوک تیز است که بوسیله سوراخی به مجرای ادرار وصل می شود بنابراین میتوان مثانه را به یک مثلث متساوی الساقین وارونه که قاعده آن در بالا و رأس آن در پائین است تشبیه کرد که در هر زاویه آن سوراخی وجود دارد.  مثانه از یک جدار عضلانی سخت و مقاوم تشکیل شده است و کارش آنست که ادراری که بوسیله کلیه ها ساخته می شود وارد آن میگردد و در آن انبار می شود هر چه میزان ادراری که وارد مثانه می شود زیادتر شود حجم مثانه بیشتر می شود و بالاخره وقتی بین سیصد و پانصد سانتیمتر مکعب ادرار در مثانه  جمع شد  انسان حسی ادرار کردن پیدا می کند.  البته در دهانه مثانه یک عضو حلقوی وجود دارد که کارش بستن دهانه مثانه است و اگر طبیعت این عضله را در دهانه مثانه قرار نمیداد ادرار خود بخود بخارج ریزش می کرد و باعث کثیف کردن انسان می شد. ولی حالات این عضله حلقوی ارادی است و انسان هر وقت حس ادرار پیدا کند به میل و اراده خود آنرا باز کرده و ادرار را خارج می کند. و پس از تمام شدن آخرین قطره ادرار دو مرتبه عضله مزبور منقبض شده و مثانه با خارج ارتباطش قطع می شود.  گاهی کسانی که به سنگ مثانه دچارند مرتب حس リ ادرار کردن پیدا می کنند. دلیل این امر آنست که درون مثانه مخاط مثانه را تحریک کرده و این تحریک باعث باز شدن مثانه می شود البته اگر مثانه متورم باشد باز ممکن است این حس ادرار کردن در انسان بیدار شود ولی نباید فراموش شود که مثانه عضوی بسیار مهم در بدن است   و گاه دچار بیماریهای خطرناک شود یا توموری پیدا کند می توان آنرا به کلیبرداشت.  یعنی انسان بدون مثانه میتواند براحتی به زندگی خود ادامه دهد مثانه گاهی دچار بیماریهای مختلفی می شود که در هر صورت می توان درمان کرد. در زنان آبستن مکرر دیده شده که در ماه های اول آبستنی زیادتر از معمول ادرار می نمایند. در اواسط آبستنی این حالت از میان میرود و قضیه بحال عادی بر میگردد.  این عارضه در اواخر آبستنی مجدداً ظاهر می شود مثانه در حال عادی درست جلو رحم واقع است. در آغاز آبستنی هنگامی که رحم عادی احساسی برفع ادرار می کنید. در حدود ماه چهارم آبستنی این وضع تغییر هنگام زایمان باید داشته باشد بخود میگیرد. حرکت نوزاد بطرف پائین که در مجاورت مثانه صورت میگیرد موجب وارد آمدن فشار برای عضو می شود و بالنتیجه تکرار ادرار پیش می آید. در بعضی زنان موقع سرفه یا خنده شدید و یا حرکت تند در سرازیری ادرار خود بخود تراوش می کند. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد