همه چیز در مورد استخوان آهیانه!!


همه چیز در مورد استخوان آهیانه!!

همه چیز در مورد استخوان آهیانه!!

 استخوان پریتال

در تشکیل سقف و قسمت طرفی کالواریا شرکت میکند، در سطح خارجی آن خطوط تمپورال فوقانی و تحتانی (محل اتصال عضله تمپورالیس)، برآمدگی پربیتال و سوراخ پربیتال دیده میشود. در سطح داخلی آن یک نیم ناودان در مجاورت کنار فوقانی قرار دارد که با تیم ناودان طرف مقابل، ناودان سینوس ساژیتال فوقانی را ایجاد میکند. در این سطح همچنین شیارهایی قرار دارند که اثر عروق مننژیال میانی میباشند. کنار قدامی استخوان پربیتال با کنار خلفی استخوان فرونتال مفصل شده، درز کرونال را میسازد. کنار تحتانی استخوان پربیتال از جلو به عقب به ترتیب به بال بزرگ اسفنوئید، کنار فوقانی صدف  تمپورال و کنار فوقانی ماستوئید متصل می شود. کنار فوقانی استخوان پربیتال با کنار فوقانی استخوان پربیتالی طرف مقابل مفصل شده، درز ساژیتال را میسازد. جایی که درز ساژیتال به درز کرونال میرسد، برگما و جایی که درز ساژیتال به درز لامبدوئید میرسد، لامبدا نام دارد.استخوان آهیانه (Parietal bone) قسمت‌های طرفی و سقف جمجمه را می‌سازد، این استخوان‌ها که با یکدیگر مفصل شده‌اند، در جلو با استخوان پیشانی و در عقب با استخوان پس‌سری، مفصل می‌گردد. سطح خارجی این استخوان محدب است.قسمت قدامی فرق سر (کالواریا) توسط استخوان پیشانی به وجود می‌آید. دو استخوان آهیانه نیز در قسمت خلفی استخوان پیشانی قسمت عمده سقف فرق سر را می‌سازند. استخوان پس سری نیز قسمتی از خلف و کف خلفی فرق سر را به وجود می‌آورد.استخوان‌های گیجگاهی در دو سوی سر دیواره‌های جانبی فرق سر را به وجود می‌آورند. استخوان‌های پرویزنی و پروانه‌ای نیز در ساختمان کف فرق سر شرکت دارند. مفاصل موجود بین این استخوان‌ها ثابت است و به درز موسوم می‌باشد. درز بین استخوان پیشانی و دو استخوان آهیانه را درز تاجی گویند. درز موجود بین دو استخوان آهیانه را که درزی پیشین-پسین (قدامی-خلفی) است، درز سهمی گویند. درزی که بین دو استخوان آهیانه و استخوان پس سری موجود است به درز لامی موسوم است. بین هریک از استخوان‌های آهیانه و گیجگاهی در طرفین سر نیز درزی به نام درز آهیانه‌ای‌گیجگاهی وجود دارد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد