همه چیز در مورد استخوان گیجگاهی!


همه چیز در مورد استخوان گیجگاهی!

همه چیز در مورد استخوان گیجگاهی!

 استخوان تامپورال شامل ۴ قسمت است: الف - بخش صدف ب - بخش پتروماستوئیدج - بخش صماخی د-زایده نیزهای (Styloid) - صدف لمپورال. در سطح خارجی آن عناصر زیر دیده می شود: ۱- یک ناودان عمودی که اثر شاخه میانی شریان تمپورال سطحی می باشد. ۲- زایده زایگوماتیک استخوان تمپورالی که با زایده تمپورال استخوان زایگوماتیک مفصل شده، قوسی زایگوماتیک را تشکیل میدهد. ۳- مثلث فوق مجرایی که مابین ستیغ سوپراماستوئید و لبه فوقانی سوراخ مجرای گوش خارجی قرار دارد. خلفی حفره ماندیبولار، درز صدفی صماخی یا در ز گلازر وجود دارد که به وسیله یک تیغه استخوانی که از پتروسی تمپورال ناشی می شود، به دو قسمت تقسیم میشود: ۱ - درز پترواسکو اموس که کاملاً بسته است. ۲درز پتروتمپانیک که با صندوق صماخ (گوش میانی) در ارتباط است. عصب کورد اتمپانیک و رباط چکشی قدامی از بین درز عبور میکنند. به تکمهٔ مفصلی، حد قدامی حفره ماندیبولار را تشکیل میدهد. ب - زاید ه بازیلار، سطح فوقانی آن به کلیووس اکسی پیتال موسوم است و در سطح تحتانی آن تکمه حلقی وجود دارد. کنار قدامی ان با سطح خلفی تنه اسفنوئید و کنارهای طرفی آن با پتروس تمپورال مفصل میشوند. - قسمت هایی طرفی هر قسمت طرفی شامل عناصر زیر می باشد: ۱- زایده کوندیلی استخوان اکسی پیتال که با سطح فوقانی توده هایطرفی اطلس  ۲- حفره کوندیلار که گاهی در آن مجرای کوندیلار دیده میشود. ۳- زایده ژوگولار استخوان اکسیپیتالی که کنار قدامی آن به بریدگی ژوگولار موسوم است و با حفره ژوگولار (واقع در سطح تحتانی پتروسی تمپورال) سوراخ ژوگولار را تشکیل میدهد. از سوراخ ژوگولار، ورید ژوگولار داخلی و اعصاب زوج IX و X و XI خارج میگردند. ۴- سوراخ یا مجرای هایپوگلوسی که از آن عصب هایپوگلوسی عبور می کند. ۵- برآمدگی (tubercle)ژوگولار که در بالای مجرای هایپوگلوس واقع است.استخوان گیجگاهی (Temporal bones) در طرفین جمجمه قرار دارد و در تشکیل قسمت جدار طرفی و قاعده کاسه سر شرکت می‌کند. دستگاه شنوایی - تعادلی بدن در ضخامت آن قرار دارد. سطح خارجی این استخوان با قسمت خارجی سر و سطح داخلی آن نیز با قسمت درونی سر در ارتباط است.استخوان گیجگاهی مفصل شده است با استخوان پس‌سری در عقب، استخوان آهیانه در عقب و بالا، استخوان‌های پروانه‌ای و گونه‌ای در جلو و استخوان فک پایین در جلو و پایین. تمام این اتصالات به جز مفصل با استخوان فک پایین، کاملاً محکم و متحدند، اتصالات الیافی ریشه‌داری که درز نامیده می‌شوند. اتصال با استخوان فک پایین از طریق مفصل کاملاً سیالی به مفصل گیجگاهی‌زیرواره‌ای (تمپورومندیبولار) می‌باشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد