همه چیز در مورد ساختمان دندان ها/قسمت دوم


همه چیز در مورد ساختمان دندان ها/قسمت دوم
دو نوع سمان وجود دارد:۱- سیان اولیه یا بدون سلول (ACellular) که در مقطع دندان به صورت لایه شفافی ملاحظه میشود و معمولاً در ناحیه کرونال ریشه وجود  دارد.۲- سمان ثانویه یا سلول دار (Cellular) که دیرتر از نوع اول رسوب میکند و در ثلث آپیکال ریشه دیده می شود. سلولهای موجود در سیمان در حقیقت سمنتوبلاستهایی هستند که پس از تشکیل سیمان در لاکون هایی محصور شده سمنتوسیت خوانده میشوند. مغز دندان پالپ اساساً یک عضو همبند است که بیشتر سلولهای آن از نوع فیبروبلاست میباشد اگرچه هیستی وسیت نیز دارد.  با پیشرفت سن دندان، سلولها کاسته و رشته های همبندی افزوده میشوند. همچنین ادنتوبلاستها که محیط پالپ را محدود میکنند با افزایش ضخامت عاج به طرف پالپ عقب نشینی نموده و به آهستگی در عمر دندان، عاج سازی را ادامه میدهند. در دندان بالغ عیناً در زیر ادنتوبلاستها طبقه ای است کم سلول تر از نقاط دیگر پالپ که به نام ناحیه ویلی (Wei) یا ناحیه بی سلول موسوم است و کمی عمیق تر، ناحیه ای است پرسلولی (Cell rich Zone) مرکب از فیبروبلاست ها و سلول های مزانشیم اندیفرانسیه.رباط دور دندانی Periodental) ligament)عبارت از بافتی است مرکب از رشته های کلاژن (بافت همبند سخت) که دندان را به حفره استخوانی و لثه متصل میکند در ضخامت این بافت همبندی رشته دار، توده هایی از سلول های پررنگ به انضمام سلولهای اپیتلیالی باقیمانده از اپیتلیوم مینایی به نام سلول های مالاسه و بالاخره رگها و اعصاب وجود دارند. موئینه های دندان که با میکروسکوپ الکترونی بررسی شدهاند دارای سلول اندوتلیال و سلول پریسیت و غشا پایه منفذدار هستند.جوانه دندانی (Dental bud) در حوالی ششمین هفته زندگی جنینی از اپیتلیوم شبه تیغه ای (Dentallamina) به طرف عمق هر فک پیشروی نموده از هر تیغه دندانی ده جوانه دندان شیری به وجود میآید. هر جوانه عبارت از یک توده سلولی است به نام عضو مینایی (Enamel Organ) که ابتدا کاملاً کوچک و به شکل غنچه است (Bud stage) و به طرف عمق پیشروی می نماید.  از بافت مزانشیم زیر این غنچه تودهای سلول به شکل عدد ۸ در زیر عضو مینایی نفوذ میکند که بعدها پاپیلای دندان را تشکیل میدهند. تدریجاً این غنچه به صورت کلاهک (cap stage) و سپس به شکل زنگوله (bell Stage) در می آید. در این عضو مینایی که به شکل زنگ جلوه نموده است، دو جدار قابل تشخیص می باشد؛ جدار خارجی را اپیتلیوم خارجی مینا وجدار داخلی را اپیتلیوم داخلی مینا نامیده اند.در بین این دو اپیتلیوم فضای وسیعی پر از سلول های روشن ستاره ای شکل وجود دارد که پالپ مینایارتیکولوم ستاره ای (Stellate) نامیده میشود.  در زیر زنگوله، بافت همبند مزانشیمی به نام مغز دندانی (pulp) دیده میشود. به تدریج سلولهایی از پالپ دندانی تغییر شکل پیدا کرده و در یک ردیف به صورت عدد ۸ در سطح پالپ دندانی قرار میگیرند. این سلولها را سلول عاج ساز (Odonitoblast) نامند و سلولهایی از اپیتلیوم داخلی که بر روی این سلول های عاج ساز قرار دارند سلول میناساز (Ameloblast) را تشکیل میدهند. به تدریج سلولهای عاج ساز در بالای خود شروع به ساختن پیش عاج می نمایند و سپس خود، املاح آهکی بر آن افزوده، عاج را تهیه میکنند و سلولهای میناساز در سطح زیرین خود، میناسازی می نمایند. اطراف جوانه دندان را بافت همبند نسبتاً متراکمی به نام کیسه دندانی (Dental Sac) احاطه کرده است.همه چیز در مورد ساختمان دندان ها/قسمت اول

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد