همه چیز در مورد قولنج لنفاتیکی!!


همه چیز در مورد قولنج لنفاتیکی!!

همه چیز در مورد قولنج لنفاتیکی!!

قولنج لنفاتیکی

قولنج لنفاتیکی را غده لنفاوی هم میگویند وقتی در خط سیر عروق لنفی ورم کوچکی پیدا شود آن را به همین نام میخوانند و این عارضه در تمام بدن پیدا میشود ولی بیشتر در گردن و زیر بغل و جاهای دیگر ظاهر میگردد و  آن در اشخاصی فرق می کند از چند میلیمتر تا دو سانتیمتر برجسته وبزرگ می شود. وقتی میکروب وارد مجاری لنفی می شود یاخته های لنفی وابسته به گلوبول های سفید خون دور آن را محاصره کرده و به مبارزه و دفاع بی پردازند تا آن را از بین بردارند/.قولنج درحقیقت آن نوع ازبیماری را گویند که سبب بیماری درروده ستبر وکلفت – که نامش قولون است – ودراطراف قولون منشا دارد؛ که سبب بیماری درحقیقت ازاثر سرد یی است که برقولون تاثیر گذاشته زیرا ماده بیماری سرد مزاج، انبوه وبرهم انباشته است وپیه زیاد برقولون جمع آمده است که درنتیجه احساس درد زیاد ازاثر سرد مزاجی قولون به وجود می آید. اگر چنین حالتی نه درقولون، بلکه درروده باریک باشد نام راستین آن ایلاوس است ونباید آن را قولنج نامید. لیکن ازآنجا که دربسیاری از حالات، درد واثر قولنج وایلاوس با هم شباهت دارند ازاین رو گاهی ایلاوس را نیز قولنج گویند.سببهای پیدایش قولنج به قرار زیراست:۱-سبب درخود روده غلیظ وکلفت (قولون) است.۲-درغیر روده قولون است که به قولون سرایت کرده وبیماری اشتراکی است.اگر سبب ویژه به روده قولون است چند حالت واحتمال دارد،سوء مزاج گرم ساده یا سرد ساده یا خشک ساده بدون ماده است.اگر سوء مزاج گرم سبب قولنج درقولون شده است ازخشکانیدن شدیدی که دارد برقولون اثر بد می گذارد وغذا را به سوی کبد روانه می سازد ودرکبد جای می دهد.اگر سوءمزاج سرد قولنج را برای قولون به ارمغان آورده است غذای داخل قولون را منجمد (یخ بسته) می کند واین سوء مزاج آزاردهنده – که اکثرا درمحیط زیست سرد سیر ودرموقع وزیدن بادهای شمالی پدید می آید – اندرون انسان را بسیار گرم می کند، مدفوع را می خشکاند وماهیچه های مقعد را محکم می کند وماهیچه ها ومدفوع وآنچه را که با مدفوع است به سوی بالا می کشد. سوء مزاج خشک-که سبب قولنج می شود-ازآن است که چیزی را درمعده نمی یابد تا آن را بلغزاند وهرچه هست همان است که می خشکاند ورطوبتش را برمی چیند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد