همه چیز در مورد هورمون ها  و اثرات  آنها  بر بدن / قسمت اول  


 همه چیز در مورد هورمون ها  و اثرات  آنها  بر بدن / قسمت اول  

 همه چیز در مورد هورمون ها  و اثرات  آنها  بر بدن 

 هورمون ماده ای شیمیایی است که در غدد درونریز)مثل هیپوفیز،فوق کلیه و تیروئید( ساخته شده و به داخل جریان خون میریزد. این ماده روی سلولهای هدفش گیرنده هایی دارد و با نشستن روی آن سلول ها کارهای سلول را تغییر)کم یا زیاد( میدهد. مقدار ترشح هورمونها توسط اعضای دستگاه درونریز)دستگاه درون ریز سلول ها و غده هایی اند که هریک از آنها هورمونی ویژه را تولید می کنند( با هم و با دستگاه عصبی تنظیم میشود

برنده‌های هورمونها

اولین مرحله برای شروع اثر هورمون، اتصال به گیرنده‌های اختصاصی در سلول هدف است. سلول‌هایی که چنین گیرنده‌هایی ندارند به هورمون پاسخ نمی‌دهند به همین دلیل است که هورمونها اختصاصی عمل می‌کنند. گیرنده‌های هورمون‌ها در غشاء سلول هدف، در سیتوپلاسم و یا در هسته قرار دارند. پس از اتصال هورمون به گیرنده خود، معمولاً زنجیره‌ای از واکنش‌ها درسلول آغاز می‌شود که هر مرحله آن، از مرحله قبلی قوی تر است. در نتیجه مقدار بسیار کمی از هورمون می‌تواند تأثیر بسزایی در سلولهای متعدد داشته باشد.موقعیت انواع گیرنده‌های هورمونی عبارت است از:گیرنده در سطح و یا غشاء سلولی: این نوع گیرنده‌ها مخصوص هورمون‌های پپتیدی و کاتکول آمین‌ها هستند.گیرنده در داخل سیتوپلاسم: گیرنده‌های مربوط به هورمون‌های استروئیدی اغلب در سیتوپلاسم قرار دارند.گیرنده در داخل هسته: گیرنده‌های مربوط به هورمونهای تیروئید در هسته قرار دارند.البته این را هم باید بدانیم که تعداد گیرنده‌ها و نیز حساسیت آن‌ها به هورمون نیز بسیار مهم است. برخی از هورمون‌ها موجب افزایش و برخی سبب کاهش تعداد گیرنده می‌شوند.غلظت خونیاکثر هورمون‌ها در مقادیر بسیار کم ترشح می‌شوند لذا غلظت هورمون‌ها در خون از یک پیکوگرم در میلی لیتر تا چند میکروگرم در میلی لیتر متغیر است.بعضی از هورمونها بصورت موضعی اثر می‌کنند ولی مهمترین راه انتقال هورمونهای درونریز وقتیکه اندام هدف از محل ترشح فاصله دارد گردش خون است. حمل و نقل هورمون‌ها در خون به دو صورت محلول در آب و اتصال به پروتئین‌های خون می‌باشد. هورمون‌های پپتیدی و کاتکول آمین‌ها به راحتی در آب حل شده و به محل هدف خود منتقل می‌شوند؛ ولی هورمون‌های استروئیدی و تیروئیدی در حالت متصل به پروتئین‌های پلاسما در خون جابه‌جا می‌شوند.غلظت یک هورمون در خون وابسته است به سرعت ترشح هورمون به خون و سرعت برداشت هورمون از خون (پاک سازی). گاه برداشت، هم توسط اندام هدف صورت می‌گیرد و هم توسط اندامهای تصفیه کننده مانند کبد و کلیه.

هورمون رشد چیست؟

می خواهم شما را با هورمونی به نام هورمون رشدGrowth Hormone)  آشنا نمایم. این هورمون همانطور که از نامش پیداست جهت رشد صحیح بدن ضروری است.این هورمون از غذه هیپوفیز)که در زیر مغز قرار دارد ترشح می شود.

مکانیسم اثر

گهورمون رشد در متابولیسم پروتئین، کربوهیدرات و لیپید ها دخالت دارد و هدف نهایی آن افزایش بیوسنتر پروتئین ها در سلول است تا بدین وسیله، سبب رشد ابعادی و تعدادی سلولها شود. همچنین این هورمون سبب تحریک صفحات رشد استخوان های طویل، قبل از سن بلوغ میشود اما بعد از سن بلوغ به دلیل استخوانی شدن این صفحات، رشد استخوان ها به صورت قطری ادامه خواهد داشت. هورمون رشد علاوه بر افزایش قد اثر گذاری‌های دیگری نیز دارد:
  • کاهش جذب گلوکز توسط کبد
  • افزایش گلوکونئوژنزی در کبد
  • نقش داشتن در هومئوستازی
  • اثر GH بر متابولیسم پروتئین
این هورمون سبب افزایش جذب اسید های آمینه توسط سلول های بدن و تجمع آن ها در سول ها میشود. به عبارتی نفوذپذیری غشای سلول ها را نسبت به اسیدهای آمینه افزایش میدهد که این کار با همکاری و در حضور انسولین انجام میشود.همه چیز در مورد هورمون ها  و اثرات  آنها  بر بدن / قسمت دوم 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد