هیچوقت برای کنترل سرطان کولون دیر نیست …!


هیچوقت برای کنترل سرطان کولون دیر نیست …!

هیچوقت برای کنترل سرطان کولون دیر نیست ...!

 رژیم غذایی برای مقابله با سرطان کولون بسیار مؤثر است،حتی اگر بیماری سرطان کولون در خانواده سابقه داشته باشد و حتی در اشخاص میانسال، رژیم غذایی مناسب می تواند سرطان کولون را سرکوب کند. 

تحقیق پیرامون اثر موادغذایی بر سرطان کولون

تحقیقات دانشمندان نشان میدهد که موادغذایی و رژیم غذایی مناسب از طریق متوقف کردن روند تکثیر سلول مستعد سرطان در روده و یا از راه کوچک کردن تورم  پیش سرطانی به نام پوليبپ در کولون که ممکن است به تومور بدخیم تبدیل شوند، میتوانند در روند سرطان اثر بگذارند.و نظر محققان این است که اگر در این مرحله رشد سریع و غیرقابل کنترل سلول مهار گردد و از ظهور و شکوفا شدن پولیپ ها جلوگیری شود، سرطان کولون شکل نخواهد گرفت.به طور خلاصه رژیم غذایی مناسب کمک می کند که از تبدیل شکل خوش خیم ابتدایی به غائله سرطانی مهلک جلوگیری شود، حتی مانع عود بیماری پس از جراحی سرطانکولون شود. بنابراین چه بهتر که از همین حالا که در سن میانسالی هستید مأیوس نشوید زیرا هنوز بهترین موقع شروع کار و انتخاب یای رژیم غذایی مناسب ضد سرطان کولون است. دکتر پیتر گرینوالد از مؤسسه ملی سرطان امریکا می گوید هیچوقت دیر نیست که برنامه جلوگیری از سرطان کولون و حتی متوقف کردن روند پیشرفت سرطان کولون را بارژیم غذایی مناسب شروع کنیم. آیا واقعأ این خبر خوبی نیست....

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد