ورزش از لحاظ طب


ورزش از لحاظ طب

ورزش از لحاظ طب

 تربیت بدنی سرچشمه تندرستی است. ورزش قویترین عامل از لحاظ تقویت بنیه و تحریک عمل تغذیه و عضلات میباشد." ورزش های سنگین زیان آور است. ورزش های خفیف و حرکات بدنی برای تندرستی و تأمین بهداشت ضرورت دارد. حرکات بدنی، اعضاء درونی و ماهیچه ها را بکار میاندازد. در نتیجه اعضاء بدن بهتر بوظائف خود عمل می کند  وتبادل غذایی که در واقع استفاده از غذا و دفع سموم  می باشد بهتر انجام می گیرد و مقاومت بدن در برابر هجوم بیماری ها و میکرب ها و سرما بیشتر میگردد عمل فیزیولوژی - بوسیله ورزش تنفس و حرکات قلب سریع تر میگردد و شما استفاده بیشتری از هوا و اکسیژن آن که برای اعضاء بدن و متابولیسم لازمست می نمائید.در ابتدای ورزش دافعات تنفس زیاد شده و پس از چندی کم میشود که گاهی در هر دقیقه بدوازده میرسد ولی در این وقت ممکن است صد مرتبه بلکه زیادتر هم هوا داخل ریه گردد و چنانچه در اشخاص ورزشکار ۷۴ سانتیمتر مکعب هوا در هر کیلوگرم وزن بدن مصرف میشود در حال آنکه در غیر ورزش کار ۵۹ سانتی متر مکعب است.از طرف دیگر چون شما با لباس کم یا برهنه ورزش می کنید و از راه پوست که یکی از طرق تنفس میباشد استفاده زیادی از هوا و اکسیژن مینمائید و مواد مضره و سم های بدن وسیله عرق تبخیر و خارج میگردد و خون تصفیه میشود.ورزش اندام شما را متناسب نگاه می دارد و چربی های زیادی بدن را برطرف میکند و از مرض چاقی هم جلوگیری می نماید."

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد