ورزش برای سلامتی و عمر طولانی می تواند فرحبخش باشد.


ورزش برای سلامتی و عمر طولانی می تواند فرحبخش باشد.

ورزش برای سلامتی و عمر طولانی می تواند فرحبخش باشد.

وقتی دستورالعملهای حیاتی مطرح شده در جلسهٔ مشاوره ای قبلی را به مرحله اجرا گذاشتید، از کلاس خودکشی غذایی بیرون آمده و به باشگاه بینالمللی ضد کرونر پیوسته اید. هر چند که تا این لحظه فقط یک عضو غیر رسمی به حساب می آیید، ولی خیلی خوش آمدهاید، زیرا انتظار داریم که حداقل تا یکصد سالگی با ما باشید.اگر میخواهید به صورت رسمی به ما بپیوندید، یک یادداشتی در مؤسسهٔ آموزشی یونیترول برایم بگذارید از دریافت خبر از سوی شما خوشحال می شوم و ازاینکه بفهمم دارید در راه رسیدن به زندگی بهتر با هیکلی قلمی تر و قیافهای جوانتر پیشرفت می کنید، مشعوف می شوم. ما مقررات و دستورالعملهای باشگاه را تنظیم خواهیم کرد و به طور مرتب ترتیب نشریات در مورد پیشرفتهای تازه در رسیدن به عمر طولانی برای شما را بدون فوت وقت خواهیم داد.اجازه بدهید اینکار را با هم و به نفع آنهایی انجام بدهیم که میخواهند از گروه خودکشی کنندههای غذایی جدا گردیده و همگی مایل به عمر طولانی و زندگی شاد هستند.

حقایقی دربارهٔ ورزش

شما همیشه مطالب زیادی در بارهٔ اهمیت و یا خطرات ورزش را می شنوید. بلی ورزش هم مهم است و هم خطرناک. بنابراین در این مورد نیز، رعایت اعتدالی مانند هر مورد دیگر راهنمای ماست. اگر خاطرتان باشد در جلسهٔ مشاورهای قبلی مان مطالبی را در رابطه با ورزشی برایتان تعریف نمودم.و حالا فرصت مناسبی است تا حقایق مربوط به آن را مرور نماییم. حتماً به خاطر می آورید که گفتیم ورزش کلسترول خون را می تواند پایین بیاورد. در مورد مطالعاتی که در بارهٔ ایرلندیهای مقیم باستان و مقایسهٔ آنها با هموطنهایشان در خود ایرلند به عمل آمده بود، برایتان تعریف نمودم و گفتم که چگونه گروه ایرلندی علی رغم تغذیه از غذاهای پر چربی سطح کلسترول خونشان پایین تر از گروه باستنی میباشد.و دلیل آن این بود که ایرلندیها به مراتب از برادران هموطن خود در باستن آمریکا پر جنب و جوش تر و پر تحرک تر هستند. و همین فعالیت و ورزشی روزانه شان، کلسترول خون آنها را پایین می آورد. بنابراین ورزش در جلوگیری از امراض قلب و عروق و مرگ های ناگهانی خیلی مهم است.ارزش ورزشهای سوئدی (ورزشهای سادهٔ بدون اسباب ورزشی) من ورزشی های خشن، سخت یا رقابتی را تایید و تجویز نمی کنم. مگر اینکه شما از قهرمانان تعلیم دیده باشید. به هر حال حالا در مورد آن نوع ورزش صحبت می کنیم که سطح کلسترول خون شما را پایین می آورد، ورزشی که خیلی ساده هر مرد و زن فقال در حین انجام کارهای روزمره شان انجام میدهند.این نوع فعالیت جسمانی به گردش خون شما کمک میکند، ماهیچه های شما را سفت و تقویت میکند و مفاصل شما را روان نگه میدارد.در مورد ورزشهای سنگین نیز اگر آمادگی جسمانی ندارید و برای انجام کارهای سنگین عادت نکردهاید یا در ورزشی های رقابتی شرکت نکردهاید، باید با احتیاط و آرام آرام شروع بکنید و به تدریج و روز به روز جلوتر بروید. سادهترین و بهترین نوع ورزشی های ساده پیاده روی است. لذا میخواهم مقداری بیشتر دربارهٔ آن صحبت نمایم.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد