ورزش جهت بازوها و دست ها و انگشتان


ورزش جهت بازوها و دست ها و انگشتان

ورزش جهت بازوها و دست ها و انگشتان

 بسیاری از حرکات و حالت های قرارگیری در ورزش در محل کار برای به حرکت در آوردن ستون مهره ها طراحی شده اند که با این تمرینها ستون مهره ها قوی و قابل انعطاف شود. اگر چه ستون مهره ها مهم است ولی دیگر مفاصل هم باید مد نظر قرار گیرد. به خصوص در افرادی که کار نشسته دارند در بدن فشارهایی در اعضای مختلف ایجاد می شود که ناشی از تجمع مواد زائدی است که از خوردن غذاهای نامطبوع و مضر، سیگار (و مواد افیونی)، قهوه و چای، شکر و نمک و آلودگی های هوای اتمسفری در شهرها، و همچنین استرس های عصبی و روانی به وجود آمده است.بازوها عمل تایپ کردن، باعث درگیری کاری انگشتان، دست ها، مچ دست و آرنج ها در حرکات تکراری است و باعث فشار، گرفتگی و سفتی مفاصل و فشار در گردن و شانه ها می شود. از طرفی ممکن است وضعیت های دردناکی مثل Tenis یا ارنج تنیس بازان را سبب شود توجه: جهت قرار گیری دستها در این تمرین ها به سمت جلو و در راستای شانه می باشد، اما میتوان با کمی احتیاط آنها را در طرفین بدن نیز انجام داد. دست ها و انگشتان کشش و انقباضبنشینید، دست ها را از شانه بالا آورده طوری که کف دست به سمت پایین باشد. آگاهی تان را روی انگشتان متمرکز کرده و به طور طبیعی نفس بکشید.دست ها را به آهستگی باز کنید و انگشتان را کش دهید و یک فضای بزرگ بین انگشتان به ویژه بین شست و انگشت کوچک ایجاد کنید. در این حالت باید کشش را در کف دست حس کنید. انگشتان را سفت نگیرید، احساس کنید که شما آنها را بازمی کنید و کشش داده و دراز می کنید. سپس به آهستگی آنها را مشت کنید. شست را داخل دیگر انگشتان قرار داده و بفشراید. به آهستگی قدرت فشردن را افزایش دهید  در این حالت باید شانه پایین انداخته همچنین به یاد داشته باشید که فک ها رابه هم نفشرید  این حالت  را پنج بار انجام دهید بازوها را به کنارتان انداخته و چند بار بچرخانید.ضربه با انگشت بازو را از شانه بلند کرده و در مقابل قرار دهید. کف دست ها به پایین باشد. نوک انگشت اشاره را به نوک انگشت شست به دقت ضربه بزنید.این کار را روی انگشتان ۳ و سپس ۶ و ۵ با شست انجام دهید. سپسسرعت این کار را تدریجاً بیشتر کنید و به صورت برعکس این کار را انجامدهید. بعد از آن برای استراحت دست ها را روی زانوها قرار دهید.کشیدن انگشتانبا دست چپ شست و سپس دیگر انگشتان دست راست را بکشید و بعد با دست راست همین حرکت را بر روی انگشتان دست چپ انجام دهید.انحنا دادن انگشتان با نرمی و ملاحظه شست را با دست مقابل به سمت مچ خم کنید. با انگشتان۲،۳،و۵ ادامه داده و سپس با دست دیگر حرکت را پایان دهید. بعد از مدتی نوشتن یا تایپ کردن برای کاهش فشار مفاصل انگشت، این تمرین ها بسیار مفید است البته نباید افراط هم کرد بلکه در حد کافو و لازم باید این تمرین ها را انجام داد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد