ورزش جهت خستگی پا ها 


ورزش جهت خستگی پا ها 

ورزش جهت خستگی پا ها

 پانشستن برای یک مدت طولانی نه تنها فقط مفاصل را سفت می کند بلکه باعث کاهش جریان خون در اندام شده، پارا پر خون می کند. تمرینهای پا و مچ پا نه تنها باعث افزایش حرکات مفاصل میشود بلکه به عضلات کمک می کند که عروق را روان کرده و خون را بر خلاف جاذبه برگرداند.تمرین هایی که در زیر ذکر می شود در هر مکانی قابل اجرا است. انگشتان پا ورزش های انگشتان پا مهم هستند و چنانچه انجام شوند احساس خوبی به شما دست خواهد داد.خم کردن انگشتان در حالت پایه با پاهای صاف بر روی زمین نشسته به طوری که مفاصل لگن ازهم جدا باشند پای راست رت بلند کرده و مقابلاتان قرار دهید پاشنه پا را از هم دور کنید. انگشتان را به سمت خودتان بکشید و سپس به داخل جمع کنید.احساس کشیدگی در عضلات پشت پا بر ایتان ایجاد خواهد شد. سپس انگشتان پارا از هم جدا کنید، حتی الامکان انگشت شست را از انگشت کوچک دور کنید . پنج بار این حرکت را انجام دهید. ورزش فوق را در حالت های زیر هم می توان انجام داد:  پاشنه هاروی زمین باشند.در حالت ایستادهپاها روی زمین دراز باشد. حالت دراز کشیده.مچ پاخم کردن مچ پا بنشینید و پایی راست را جلوی خود دراز کنید. پای دیگر روی زمین باشد. روی مچ پا متمرکز شوید و به طور معمول نفس بکشید. انگشتان پارا به سمت جلو تا حدی که ممکن است کش دهید. سپس پاشنه پا را از سمت خود دور کرده و انگشتان را به خود نزدیک کنید.۵بار این کار را انجام دهید. در تمام -حالت ورزش فوق باید پا به طور راست در جلو بالا باشد و حرکات نباید در مفصل لگن یا زانو بلکه در مج پا متمرکز باشد چرخش مچ  پا بنشینید و پاها را از زانو بالا آورده و در جلوی خود صاف کنید. پای دیگر روی زمین باشد. مچ پا را از خود دور کرده، سپس به آهستگی در مسیر و سپس در خلاف مسیر عقربه ساعت، چرخش دهید. سپس با پای دیگر این حرکت را تکرار کنید. در این باشد. هیچ حرکتی نباید در مفصل لگن و زانو بوده بلکه فقط  در مچ پا باشد

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد