وضعیت بدن هنگام زایمان


وضعیت بدن هنگام زایمان

وضعیت بدن هنگام زایمان

 

رایج ترین آن وضعیت لیتوتومی است . در این وضعیت، به عقب خم میشوید و زانوهای خم شده ی خود را به سمت سینه می کشید. هدف قرار گرفتن بدن شما به شکل یک C است. وضعیت زیاد خوشایندی نیست، ولی به رحم و لگن کمک می کند تا در وضعیتی که زایمان را نسبتا راحت می کند، در یک ردیف قرار گیرند.

وضعیتهای دیگری که می تواند مؤثر باشد، نوع چمباتمه زدن یا وضعیت زانو - سینه قرار گرفتن است . مزیت چمباتمه زدن این است که نیروی جاذبه به شما کمک می کند. اشکال آن این است که شاید از ماندن در این وضعیت به مدت طولانی بسیار خسته شوید، و هر نوع وسیله ی کنترل یا سرمی که ممکن است داشته باشید، می تواند دست و پا گیر باشد. وضعیت زانو - سینه روشی است که در حالی که بر روی چهار دست و پای خود قرار می گیرید، فشار وارد می کنید.

این وضعیت گاهی که سر بچه در مجرای زایمان چرخیده است، به طریقی که بیرون فرستادن بچه را در وضعیت لیتوتومی یا چمباتمه مشکل می کند، مؤثر است، وضعیت زانو - سینه ممکن است برای بعضی از خانم ها عذاب آور و تحمل آن به مدت طولانی مشکل باشد. پیدا کردن وضعیتی که احساسی خوشایند و کارآمدتر داشته باشد، به کمی آزمایش نیاز دارد.

در صورتی که متوجه شدید پیشرفتی نمی کنید، سعی کنید وضعیت های خود را تغییر دهید.هنگامی که تازه احساس انقباض می کنید، احتمالا پرستار یا پزشک به شما می گوید یک نفس عمیق کامل بکشید. پس از آن مجددأ نفس عمیقی بکشید، هوا را نگه دارید، و سریع فشار بیاورید. فشار را به سمت مقعد و پرینه (منطقه ای بین مقعد و مهبل) متمرکز کنید، سعی کنید عضلات مهبل و مقعد خود را منقبض نکنید.

مانند زمانی که اجابت مزاج می کنید فشار بیاورید. اگر هنگام فشار آوردن مقداری مدفوع از شما خارج شد، نگران یا مضطرب نشوید. (در صورت بروز چنین مسئله ای، پرستار فورا پرینه را تمیز می کند. این قاعده است نه استثناء و تمام افرادی که برای مراقبت از شما کمک می کند، قبلا بارها چنین چیزی را دیده اند. در حقیقت، دفع مدفوع نشانه ای از فشار آوردن صحیح شماست، بنابراین به خودتان تبریک بگویید. س عی کنید فقط هنگام تلاش برای بیرون فرستادن بچه جلوی آن را بگیرید. هر فشار را در حدود ده ثانیه نگه دارید.

بسیاری از پرستاران تا ده می شمارند یا از راهنمایتان می خواهند تا ده بشمارد تا به شما برای اندازه گیری زمان کمک شود. پس از شمارش تا ده، به سرعت نفسی را که نگه داشته بودید آزاد کنید، یک نفس عمیق دیگر بکشید، و برای ده ثانیه ی دیگر دوباره، دقیقا مانند بار قبل فشار وارد کنید. احتمالا با هر انقباض، برحسب طول انقباض سه بار فشار وارد می کنید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد