وظائف مردان / قسمت پنجم 


وظائف مردان / قسمت پنجم 
ایراد و بهانه جوییبعضی از مردها ایرادگیر و بهانه جو هستند. در خانه مرتبا ایراد می گیرند و در مقابل هر امر کوچکی نق نق می کنند، چرا فلان چیز را آنجاگذاشته اید؟ چرا فلان چیز سر جایش نیست؟ چرا جامه اینجا افتاده؟ چرا اینجا کثیف است؟ چرا ناهار دیر حاضر شد؟ چرا غذا شور است؟ چرا فلان غذا را تهیه نکردید؟ چرا امروز سبزی خوردن سر سفره نیست؟ چرا آب حوض کثیف است؟ اگر گلدان را آنجا گذاشته بودید بهتر بود. مگر صد دفعه نگفتم زیر سیگاری ها را روی میز بگذارید؟ و صدها از این قبیل ایرادهای کوچک و جزئی.بعضی از مردها آن قدر در این به اره سختگیری بعمل می آورند که راحتی خودشان و خانواده شان را فدای آن می سازند بلکه گاهی حاضر می شوند اساس پیمان مقدس زناشویی را به خاطر آن متزلزل سازند. البته ما منکر این موضوع نیستیم که مرد حق دارد در امور منزل دخالت و امر و نهی کند، و در بخش اول کتاب به خانم ها توصیه شد که بدین حق اعتراف نمایند و در مقابل دخالت های مرد سر سختی نشان ندهند، لیکن مرد که مدیر و سرپرست خانوادهاست باید جانب احتیاط و عقل وتدبیر را هیچگاه از دست ندهد. اگر خواست در امور منزل دخالت نماید باید عاقلانه و به طور صحیح انجام گیرد تا مؤثر واقع شود.چون مرد آن قدر فرصت ندارد که در تمام امور منزل دخالت کند واصولا در این جهت تخصص ندارد صلاح است که امور خانه داری را دراختیار همسرش قرار بدهد و در این به اره به وی آزادی بدهد که بر طبق ذوق و سلیقه خویش خانه را اداره کند. و اگر در این به اره نظرهای خاصی دارد، به عنوان مشورت و صلاح اندیشی، نه به عنوان زور و تحکم، آن ها را به همسرش تذکر دهد و از وی بخواهد که نظر و سلیقه او را نیز رعایت کند.وقتی زن از سلیقه شوهرش اطلاع یافت اگر عاقل و خردمند باشد و به خانه و زندگی علاقه داشته باشد سعی خواهد کرد که اسباب رضایت او را فراهم سازد. و اگر بعضی از امور منزل را بر وفق سلیقه خویش نیافت می تواند با نرمی و ملایمت و زبان خوش همسرش را متذکر سازد.در این صورت موقعیت و احترام مرد محفوظ می ماند و پیشنهاداتش تا حدودی مورد قبول واقع خواهد شد. زیرا اکثر بانوان خانه دار حاضرند دخالتهای مرد را در صورتیکه گاه گاه و به طور استثناء باشد بپذیرند. لیکن اگر به صورت ایراد و بهانه جوئی و نق نق های دائمی در آمد نه تنها تاثیر نخواهد داشت بلکه ممکن است نتیجه معکوس بدهد. زیرا خانم کم کم با ایرادهای پی در پی عادت می کند و آن ها را یک امر عادی محسوب می دارد.در این صورت شخصیت شوهر در نظرش کوچک شده به حرف هایش بی اعتنا خواهد شد. حتی به ایرادهای بجا و بسیارمهم او هم اعتنا نخواهدکرد. پیش خود فکر می کند که من هر کار بکنم بالاخره مورد ایراد و غر و غر واقع خواهم شد. پس چه لزومی دارد که برای جلب رضایت او زحمت بکشم؟ او که ایراد می گیرد بگذار بیشتر بگیرد. رفته رفته از خانه داری وشوهرداری دلسرد می گردد.ممکن است به قصد انتقام و مقابله به مثل، به ایراد و بهانه جویی متوسل شود. در اینصورت محیط خانه که باید کانون انس و استراحت باشد به صورت میدان نبرد و کشمکش های دائمی تبدیل خواهد شد. ممکن است از ایراد و نق نق های دائم طوری به ستوه آید که طلاق و جدایی را ترجیح دهد وکانون مقدس زناشویی را از هم بپاشد. زن هر چه هم عاقل و بردبار باشد بالاخره از ایراد و تحقیرهای پی در پی خسته خواهد شد.از باب نمونه به داستان زیر توجه فرمایید: مردی به کلانتری ۱۴ مراجعه کرد و مدعی شد که همسرش دو ماه است قهر کرده و به خانه پدرش رفته است. همسر این مرد اظهار داشت:شوهرم سلیقه مرا در خانه داری نمی پسندد. چون دائما مرا بر سر پختن غذا و تنظیم امور خانه تحقیر می کرد از خانه اش رفتم  تا گوش هایم از این همه بدگویی آسوده شود.مرد نباید از این نکته غفلت کند که تنظیم امور منزل و اداره خانه در تخصص زن و از وظائف او می باشد. نباید این حق را از او سلب کرد و اورا به صورت یک آلت بی اراده تبدیل ساخت. بلکه باید به وی آزادی داد تا ذوق و سلیقه خویش را بکار بندد و با شوق و دلگرمی خانه داری کند. صلاح نیست که مرد در این به اره سختگیری و بهانه جوییکند. زیرا انس ومودت و صفا و صمیمیت خانوادگی بر همه چیز تقدم دارد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد