وظایف دستگاه ایمنی ذاتی چیست….؟؟


وظایف دستگاه ایمنی ذاتی چیست….؟؟

وظایف دستگاه ایمنی ذاتی چیست....؟؟

  شامل تمام اجزایی از سیستم ایمنی است که از بدو تولد وجود دارند و همیشه در دسترس هستند و با کوچک ترین هجوم عوامل خارجی، برای حفاظت فرد شروع به مقابله می کنند.عوامل زیر جزء ایمنی ذاتی هستند: ا - موانع فیزیولوژیکی شامل پوست و غشاهای مخاطى ۲- ترشحات موکوسی که سطح بسیاری از قسمتهای بدن مثل دستگاه تنفسی و مجرای گوارش را میپوشانند. به خصوص در دستگاه تنفسی که این ترشحات میکروارگانیسم ها را بدام می اندازند و به وسیله سلول های مژک دار دستگاه تنفس آنها را به بیرون می رانند. رفلکس سرفه و موهای بینی نیز در جلوگیری از آلوده شدن دستگاه تنفسی مفیدند.   pH اسید معده، آنزیم های هیدرولیتیک بزاق، وجود صفرا در روده کوچک، pH اسیدی واژن، اسیدهای چرب سطح پوست، تب، اینترفرون، آنزیم لیزوزیم و بعضی پروٹئین ھائی سرمی مانند بتا۔ لیزین همگی در دفاع مقابل میکروارگانیسم ها مهم هستند. ۳- فاگوسیتوز فاگوسیتوز: عبارت است از بلع و نابودی میکروارگانیسم ها توسط فاگوسیتها، برخی از مواد، میکروارگانیسم را برای بلع توسط فاگوسیتها آماده می کنند. این عمل را اپسونیزاسیون و این مواد را اپسونین میگویند که شامل انواعی از Abها و تعدادی از اجزای سیستم کمپلمان هستند. ماده بیگانه بعد از فاگوسیتوز در داخلی فاگوسیت هضم و تجزیه می شود. فاگوسیت های بدن شامل دو دسته هستند: ا- گلبولهای سفید چند هسته ای (PMN): این سلولها به گرانولوسیت هم موسومند، عمری کوتاه دارند و در سیتوپلاسم خود دانه های مملو از آنزیمهای هیدرولیتیک دارند. ۲- ماکروفاژها: عبارتند از مونوسیت های فاگوسیتیک موجود در بافت ها که در مقایسه با گرانولوسیت ها عمر طولانی تری دارند، تعداددانه ها در سیتوپلاسم ماکروفاژها نسبتاً زیاد است مگر اینکه توسط مکانیسم هایی فعال شوند. ماکروفاژهای فعال شده تعداد زیادی لیزوزیم دارند و قدرت فاگوسیتوز و باکتری کشی شان افزایش یافته است.

وظایف دستگاه ایمنی ذاتی

برخی از وظایف اصلی دستگاه ایمنی ذاتی در مهره داران شامل موارد زیر می‌باشد:
  • جذب سلولهای ایمنی به محل عفونت، از طریق تولید عوامل شیمیایی، از جمله واسطه‌های شیمیایی تخصصی، به نام سیتوکین
  • فعال سازی دستگاه کمپلمان برای یافتن باکتری‌ها، فعال سازی یاخته‌ها به منظور پاک سازی باقی ماندهٔ پادتنهای مصرف شده و یاخته‌های مرده
  • فعال سازی برخی گلبول‌های سپید بدن برای یافتن و شناخت مواد بیگانه‌ای که در اندام، بافت‌ها، خون و لنف حضور دارند
  • فعال سازی مقاومت اکتسابی عمومی از راه روند نمایش پادگن (به انگلیسی: Antigen presentation)
  • ایفای نقش به عنوان سدی فیزیکی و شیمیایی در برابر عوامل عفونتزا

دستگاه ایمنی ذاتی در گیاهان

گیاهان در هنگام مواجهه با عوامل بیماری زا و بیمارگرها نمی‌توانند مانند مهره داران پادتن تولید کنند و دارای هیچگونه گلبول سپید و یا یاخته‌های شناساگر عوامل بیماری‌زا نمی‌باشند. به همین دلیل در برخی از گیاهان قسمت‌های مبتلا شده به بیماری که قابلیت رشد مجدد دارند توسط گیاه از آن جدا می‌شوند. بیشتر پاسخ‌های ایمنی گیاهان شامل علایم شیمیایی منظمی از جنس پروتئین هستند که در طول گیاه جابه‌جا می‌شوند، که این پاسخ‌ها توسط گیرنده شناسایی الگودر طول گیاه دریافت می‌شوند.نخستین گیرنده شناسایی الگو در گیاه برنج و در سال ۱۹۹۵ کشف گردیدند که با نام XA21 نامگذاری شدند. پس از دریافت علایم شیمیایی مبنی بر ابتلا قسمتی از گیاه به بیماری توسط گیرنده‌های شناسایی الگو، گیاه طی فرآیندی پاسخ فوق‌حساستولید می‌نماید که شامل مرگ یاخته‌ای برنامه‌ریزی شده یاخته‌های مبتلا گشته به بیماری می‌شود.هم چنین گیاهان شامل تعداد بسیاری از پروتئین‌های مقاومگر یا آر هستند که توسط ژن‌های آر کدگذاری شده‌اند و وظیفهٔ اصلی این پروتئین‌ها شناسایی عوامل بیماری زا در گیاه می‌باشد. همچنین یکی دیگر از فرایندهایی که در مقابله با عوامل باکتری زا در گیاهان نقش به سزایی دارد فرایند مقاومت اکتسابی عمومی است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد