وظیفه طحال در بدن چیست…؟


وظیفه طحال در بدن چیست…؟

وظیفه طحال در بدن چیست...؟

 در ناحیه هایپوکوندریاک چپ توسط دنده های ۹ تا ۱۱ محافظت می شود. دارای یک رویه محدب خارجی (دیافراگماتیک) و یک رویه مسطح داخلی (احشایی) است.۱- رویه دیافراگماتیک: از صفاق پوشیده شده است (مجاور رسوسی کوستودیافراگماتیک) ۲- رویه احشایی (ViSCeral): دارای سطح گاستریک، سطح رنال و سطح کولیکا استت (سطح کولیک یا خم کولیک چپ و رباط ( Phrenicocolic  مجاور است ناف طحال در حد فاصل سطح معدی و سطح کلیوی قرار دارد. دو رباط طحال در مجاورت ناف طحال ۱- رباط gastrollienal : از ناف طحال تا انحنای بزرگ معده که حاوی شریان های کوتاه معده و شریان گاستروا پی پلوییک چپ است. ۲- رباط LienOrnal: بین طحال و کلیه چپ»، حاوی عروق طحالی است. به عروق طحال شریان و ورید Splenic هستند که در رباطlienorenal  قرار دارد اعصاب طحال از شبکه سلیاک می آیند. اعضای خلفی  صفاق شامل عروق و اعصاب شکم و اعضای ادراری است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد