وومر استخوانی در جمجمه


وومر استخوانی در جمجمه

 وومر استخوانی در جمجمه

  در تشکیل قسمت خلفی و تحتانی سپتوم بینی شرکت میکند. کناره فوقانی آن، باله ای وومر را ایجاد میکند. در شیار بین این دو بال، رستروم اسفنوئید قرار میگیرد. بین بال وومر در سمت داخل و زایده واژینال بال داخلی پتریگوئید، مجرای وومروواژینال ایجاد می شود که از آن عروق و اعصابی عبور میکنند. استخوان خیش (Vomer) یکی از استخوان‌های یک‌دانه‌ای جمجمه است. خیش بخش پشتی (خلفی) زیرین، تیغه بینی را ایجاد می‌کند.خیش استخوانی نازک و پهن، و به شکل متوازی‌الأضلاع است که دارای دو سطح طرفی و چهار کنار فوقانی، تحتانی، قدامی، خلفی می‌باشد. سطوح طرفی تقریباً صاف بوده دارای شیارهایی برای گذر رگ‌ها و عصب‌ها است.خیش در خط میان‌پیکانی midsagittal line قرار گرفته و با استخوان‌های پروانه‌ای sphenoid، پرویزنی ethmoid، کامی palatine چپ و راست، و بَرواره‌ای maxillary چپ و راست مفصل می‌شود.

استخوانی شدن

استخوان خیش به توسّط دو مرکز استخوان‌سازی که در صفحه غضروفی دیواره میانی بینی در طی هفته هشتم زندگی درون‌رحمی ایجاد می‌شود ساخته می‌شود، هریک از این مراکز ایجاد یک تیغه استخوانی می‌کند. در سنین بلوغ این دو تیغه استخوانی به هم جوش می‌خورند، ولی آثار دوتایی بودن آن بر روی کنار فوقانی استخوان به صورت بال‌های خیش مشهود است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد