ویژگی های دندانپزشک کودکان معلول


ویژگی های دندانپزشک کودکان معلول

ویژگی های دندانپزشک کودکان معلول

 

- توجه داشته باشید اهمیت دندانهای شیری به نوبه خود کمتر از دندانهای دائمی نیست. این دندانها را مهمانی چندساله برای کودک فرض نکنید و بدانید مراقبت از دندانهای شیری کودک یعنی مراقبت از دندانها دائمی او و حفظ و حراست از این دندانها می تواند ضامن سلامت سیستم دندانی او در آینده باشد.

دندانپزشکی برای کودکان معلول

کودکان معلول یا ناتوان به کودکانی گفته می شود که به دلایل مختلف دچار بیماریهای جسمی و روحی بوده و نمی توان برای آنها همانند افراد عادی و سالم کارهای دندانپزشکی انجام داد. متأسفانه آمارهای مختلف نشان دهنده شیوع بالای ناتوانی در کودکان می باشد. در کشورهای اروپایی تا 4درصد کودکان به درجاتی از ناتوانی مبتلا هستند.

در کشورهای در حال توسعه این حالت شیوع بیشتری دارد و در کشور ما هم متأسفانه وضع از این بهتر نیست. در مورد خدمات دندانپزشکی برای این کودکان چه باید کرد؟ آیا باید ساکت ماند و ناظر بر درد و رنج این کودکان مظلوم بود؟ بسیاری از دندانپزشکان هم از پذیرش این گروه از کودکان خودداری می کنند. پس چه باید کرد؟


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد